Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 วิสัยทัศน์ "บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล จัดบริการสาธารณะที่ดีมีคุณภาพ สร้างเศรษฐกิจและชุมชนเข้มแข็ง พร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" : ศูนย์ดำรงธรรมรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ งานบริการส่งต่อ บริการข้อมูลข่าวสาร/ให้คำปรึกษา รับเรื่องความต้องการและข้อเสนอแนะ เป็นศูนย์รองรับการปฏิบัติเร่งด่วนของรัฐบาลและดำเนินการด้วยชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว โทร 1567


 
 
 
โครงการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
 

สำนักงานปลัด ฝ่ายอำนวยการ อบต.โนนพลวง ได้จัดโครงการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ให้ผู้เข้าร่วมโครงการผู้มีจิตอาสาป้องกันไฟป่าในเขตพื้นที่ตำบลโนนพลวง มีวัตถุประสงค์เพื่อลดการเกิดไฟป่าและหมอกควัน เพื่อให้ทราบถึงอันตรายและตระหนักถึงความสำคัญของไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ โดยมีวิทยากรจากหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า จังหวัดกำแพงเพชร ในวันพุธที่ 27 มกราคม 2559 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ม.ค. 2559 เวลา 14.53 น. โดย คุณ ปัณณิกา ขำแก้ว

ผู้เข้าชม 114 ท่าน