Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 วิสัยทัศน์ "บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล จัดบริการสาธารณะที่ดีมีคุณภาพ สร้างเศรษฐกิจและชุมชนเข้มแข็ง พร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" : ศูนย์ดำรงธรรมรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ งานบริการส่งต่อ บริการข้อมูลข่าวสาร/ให้คำปรึกษา รับเรื่องความต้องการและข้อเสนอแนะ เป็นศูนย์รองรับการปฏิบัติเร่งด่วนของรัฐบาลและดำเนินการด้วยชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว โทร 1567


 
 
 
ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2553-2555)  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 29(3) กำหนดให้ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2553-2555) ประจำปี 2553 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง ตามเอกสารที่แนบมาท้ายนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ส.ค. 2553 เวลา 09.53 น. โดย คุณ กรรณิกา ทองแก้ว

ผู้เข้าชม 2747 ท่าน