หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง
ยินดีต้อนรับสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง
ตำบลโนนพลวง สร้างชุมชนเข้มแข็ง อย่างมั่นคง มั่งคั่ง พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
อย่างยั่งยืน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สถานีอนามัยบ้านอินทรานุสรณ์
ประชาชนในตำบลได้รับการดูแล
เอาใจใส่ในสุขภาพทุกคน
โรงเรียนรัฐวิทยา 16 ต.โนนพลวง
การส่งเสริมการศึกษา
เพื่ออนาคตของเยาวชน
วัดฟากทุ่ง ต.โนนพลวง จ.กำแพงเพชร
หลวงพ่อเพชร
หลวงพ่อพลอย

ณ วัดฟากทุ่ง จ.กำแพงเพชร
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง
ต.โนนพลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 17130
1
2
3
4
5
องค์การบริหาร่ส่วนตำบลโนนพลวง ยินดีต้อนรับผู้เข้าชมเว็บไซต์ทุกท่าน


กิจกรรมเคารพธงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนพ [ 28 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 52 


กิจกรรมเคารพธงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนน [ 28 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 36 


กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโนนพลวง ประชุมเตรียมความพร้อมการจ่ายสวัสดิการต่างๆของกอง [ 24 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 5 
 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2999  [ 29 ก.ย. 2563 ]
ประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2563 สน.บถ. มท 0809.2/124 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 ก.ย. 2563 ]
การสนับสนุนคู่มือและสื่อการเรียนรู้โควิด-19 กศ. มท 0816.4/ว2994  [ 29 ก.ย. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น เพิ่มเติมครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2993 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 ก.ย. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 4 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2980  [ 29 ก.ย. 2563 ]
โครงการจัดทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2985  [ 29 ก.ย. 2563 ]
การประดับตราสัญลักษณ์ฉลองการครบรอบ 70 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กพส. มท 0810.2/ว2982 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 ก.ย. 2563 ]
การเบิกจ่ายค่ายาหรือสารอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2995  [ 29 ก.ย. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางการการดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยความพิการของคนพิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมาายน 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว5776  [ 28 ก.ย. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว5752  [ 28 ก.ย. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 สน.คท. มท 0808.2/ว5799  [ 28 ก.ย. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ค่าใช้จ่ายในโครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของ อปท. ครั้งที่ 5 สน.คท. มท 0808.2/17630-17641  [ 28 ก.ย. 2563 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางการตรวจสอบการดำเนินงาน ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาสังกัด อปท. กศ. มท 0816.2/ว2981 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 ก.ย. 2563 ]
การสำรวจข้อมูลการขยายระยะเวลาดำเนินการเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบ Google form ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2940 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 ก.ย. 2563 ]
ผลการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2563 ระดับภาค กพส. มท 0810.7/ว2983  [ 28 ก.ย. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิสุนัขบ้า และเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/17551-17626 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 ก.ย. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/17464-17539 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 ก.ย. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ. ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/17388-17463 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 ก.ย. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/17361-17387 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 ก.ย. 2563 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนกันยายน 2563 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2973 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 ก.ย. 2563 ]
 
 
 
 
   
การตรวจรับงานจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำถนนสายบ้านอินทรานุสรณ์ - บ้านดงย็น หมู่ที [ 28 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 1 
การตรวจรับจ้าง โครงการซ่อมแซมถนน คสล.บริเวณบ้านนางเกษ คงเมือง ถึงบ้านนางริน มล [ 25 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 1 
 
อบต.คลองขลุง ประกาศคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถ้ำแห่งชาติ [ 30 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.แสนตอ โครงการชลประทานกำแพงเพชรสำรวจพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างแพสูบน้ [ 30 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
ทม.หนองปลิง โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลหนองปลิง สัปดาห์ที่ 5 (สัป [ 30 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ลานกระบือ ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภา องค์การบริหารส่วนต [ 30 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.คลองลานพัฒนา ประชาสัมพันธ์ สรุปสภาวะการค้าจังหวัดกำแพงเพชร [ 30 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.คลองน้ำไหล รายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงาน [ 30 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.คลองน้ำไหล รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์พลังง [ 30 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.คลองน้ำไหล ประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเป็นรายบุคล SRA ศพด.บ้านชั [ 30 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.คลองน้ำไหล ประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเป็นรายบุคล SRA ศพด.บ้านบึ [ 30 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.โนนพลวง ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2563 ระดับประเทศ (กลุ่ม [ 30 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.คลองน้ำไหล รายงานการประชุมคณะกรรมการติมตามและประเมินผลโครงการของหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน [ 30 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.ท่าขุนราม การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม [ 29 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 5 
อบต.ท่าขุนราม โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน [ 29 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 6 
อบต.ท่าขุนราม การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม [ 29 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.ท่าขุนราม โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน [ 29 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 5 
อบต.ท่าขุนราม โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลท่าขุนราม [ 29 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 6 
อบต.ท่าขุนราม การแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการและเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส [ 29 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.ท่าขุนราม โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 29 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 10 
อบต.ท่าขุนราม โครงการส่งเสริมอาชีพ [ 29 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.ท่าขุนราม โครงการส่งเสริมความรู้ ทักษะด้านการจัดหา การตรวจรับพัสดุของ ทางราชการ [ 29 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 7 
   
 
   
 

บ้านคุยมะม่วง

วัดฟากทุ่ง

สระประมงโนนพลวง
 

   
เว็บไซต์ อบต.โนนพลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร เปิดให้บริการแล้วค่ะ (10 ต.ค. 2562)    อ่าน 9904  ตอบ 18  
ประชาสัมพันธ์ ปรองดอง (23 มิ.ย. 2560)    อ่าน 816  ตอบ 0  
ประชาสัมพันธ์ ปรองดอง clip9 (20 มิ.ย. 2560)    อ่าน 2090  ตอบ 0  
 
กพ 00230.3/ว 4523 การจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการ และการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประม  [ 29 ก.ย. 2563 ]    
กพ 00230.3/ว 4522 การจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการ และการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประม  [ 29 ก.ย. 2563 ]    
กพ 00230.3/ว 4520 ส่งหนังสือมาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น และมาตรฐานการทดสอบวัสดุงานทางหลวงท้องถิ่น  [ 29 ก.ย. 2563 ]    
กพ 00230.3/ว 4519 แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุนทั่วไปโครงกา  [ 29 ก.ย. 2563 ]    
กพ 00230.3/ว 4521 แนวทางการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2  [ 29 ก.ย. 2563 ]    
กพ 00230.3/ว 4500 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไ  [ 28 ก.ย. 2563 ]    
กพ 00230.3/ว 4499 ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่อนชำระเงินเบี้ยผู้สูงอายุที่รับบำนาญจากหน่ว  [ 28 ก.ย. 2563 ]    
กพ 00230.3/ว 4489  การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและกา  [ 25 ก.ย. 2563 ]    
กพ 00230.3/ว 4484  ขอความอนุเคราะห์สำรวจจำนวนบุคลากรเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิ  [ 25 ก.ย. 2563 ]