หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย

 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง
ยินดีต้อนรับสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง
ตำบลโนนพลวง สร้างชุมชนเข้มแข็ง อย่างมั่นคง มั่งคั่ง พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
อย่างยั่งยืน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สถานีอนามัยบ้านอินทรานุสรณ์
ประชาชนในตำบลได้รับการดูแล
เอาใจใส่ในสุขภาพทุกคน
โรงเรียนรัฐวิทยา 16 ต.โนนพลวง
การส่งเสริมการศึกษา
เพื่ออนาคตของเยาวชน
วัดฟากทุ่ง ต.โนนพลวง จ.กำแพงเพชร
หลวงพ่อเพชร
หลวงพ่อพลอย

ณ วัดฟากทุ่ง จ.กำแพงเพชร
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง
ต.โนนพลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 17130
1
2
3
4
5

องค์การบริหาร่ส่วนตำบลโนนพลวง ยินดีต้อนรับผู้เข้าชมเว็บไซต์ทุกท่าน


กิจกรรมเคารพธงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนพ [ 28 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 75 


กิจกรรมเคารพธงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนน [ 28 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 44 


กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโนนพลวง ประชุมเตรียมความพร้อมการจ่ายสวัสดิการต่างๆของกอง [ 24 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 13 
 
แนวทางปฏิบัติตามประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม สน.บถ. มท 0809.2/ว137  [ 21 ต.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2564 สน.คท. มท 0808.4/ว3261 [รายชื่อ]  [ 21 ต.ค. 2563 ]
การมอบประกาศเกียรติคุณให้ผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว3235  [ 21 ต.ค. 2563 ]
การส่งเงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ประจำปี 2563 สน.คท. มท 0808.4/ว15  [ 21 ต.ค. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.คท. มท 0808.5/ว31  [ 21 ต.ค. 2563 ]
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งไฟล์รายงานการประเมินตนเอง (e-SAR) ปีการศึกษา 2562 กศ. มท 0816.3/ว3252  [ 21 ต.ค. 2563 ]
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งไฟล์รายงานการประเมินตนเอง (e-SAR) ปีการศึกษา 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3251 [เอกสารแนบ]  [ 21 ต.ค. 2563 ]
ขอหารือหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัด ตามมาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว3253  [ 21 ต.ค. 2563 ]
แจ้งปรับปรุงข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยจากเดิมเดือนกรกฎาคม 2559-เดือนกรกฎาคม 2563 (4 ปี) เป็นเดือนกรกฎาคม 2559-เดือนกรกฎาคม 2564 (5 ปี) สน.คท. มท 0808.2/ว3245  [ 20 ต.ค. 2563 ]
แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) กค. มท 0803.3/ว3244  [ 20 ต.ค. 2563 ]
การจัดทำข้อเสนอแผนโครงการ และขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายใต้แผนพัฒนาภาค กพส. มท 0810.8/ว3119  [ 19 ต.ค. 2563 ]
การดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3220  [ 19 ต.ค. 2563 ]
แนวทางปฏิบัติกรณีการแจ้งรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3237  [ 19 ต.ค. 2563 ]
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 11-17 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3236 [รายชื่อ]  [ 19 ต.ค. 2563 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกันยายน 2563 สน.คท. มท 0808.2/ว3218  [ 19 ต.ค. 2563 ]
การรายงานทะเบียนข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น และบำเหน็จรายเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว3216 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ต.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3217  [ 19 ต.ค. 2563 ]
การประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3210 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2563 ]
การเตรียมความพร้อมบันทึกข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กต. มท 0818.3/ว3211 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2563 ]
หารือแนวทางปฏิบัติในการมอบหมายให้นายอำเภอปฏิบัติการแทนตามมาตรา 71 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 กม. มท 0804.3/ว3116 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2563 ]
 
 
 
 
   
การตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนเป็นผิวจราจรแบบแอสฟัสติกคอนกรีต จากหมู่ที [ 14 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 1 
การตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายวัดเมวาพิทักษ์-บ้านโนนทอง ช่วง 2 S [ 14 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 3 
 
ทต.ไทรงาม พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวั [ 23 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.ขาณุวรลักษบุรี อำเภอขาณุวรลักษบุรี จัดพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจ [ 23 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.คลองพิไกร ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการใ [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 8 
อบต.คลองน้ำไหล การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล คร [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 8 
ทม.หนองปลิง ประกาศสถาบันการศึกษาทางไกล เรื่อง การรับสมัครและลงทะเบียน ผู้เรียนการศึกษาทางไกล [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.โกสัมพี กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนคริทราบรมรา [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 9 
อบต.สักงาม ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 5 
ทม.หนองปลิง ประชาสัมพันธ์ โครงการคนละครึ่ง [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.ประชาสุขสันต์ เผยแพร่ข้อมูลจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บพ 3728 กำแพงเพชร [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.ไทรงาม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงเกาะกลางถนนพระอินทร์สถิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
ทต.ไทรงาม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างลานจอดรถหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลไทรงาม โดยวิธี [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 5 
อบต.ป่าพุทรา ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.ไทรงาม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงกั้นห้องปฏิบัติงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 5 
ทต.ไทรงาม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงเกาะกลางถนนพระอินทร์สถิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
ทต.ไทรงาม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างลานจอดรถหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลไทรงาม โดยวิธี [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 5 
ทต.ไทรงาม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงกั้นห้องปฏิบัติงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองหลวง [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ลานกระบือ ประกาศรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563 [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.ไทรงาม รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 5 
อบต.หนองหลวง รายงานการติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ( พ.ศ.2561-2564) ประจ [ 22 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
   
 
   
 


บ้านคุยมะม่วง

วัดฟากทุ่ง

สระประมงโนนพลวง
 

   
เว็บไซต์ อบต.โนนพลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร เปิดให้บริการแล้วค่ะ (10 ต.ค. 2562)    อ่าน 9919  ตอบ 18  
ประชาสัมพันธ์ ปรองดอง (23 มิ.ย. 2560)    อ่าน 820  ตอบ 0  
ประชาสัมพันธ์ ปรองดอง clip9 (20 มิ.ย. 2560)    อ่าน 2096  ตอบ 0  
 
กพ 0023.5/ว4852 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้รักษารถยนต์ของ อปท. (ฉบ  [ 20 ต.ค. 2563 ]    
กพ 0023.5/10061  แจ้งโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 20 ต.ค. 2563 ]    
กพ 00230.3/ว 4878 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเตรียมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2563/64  [ 20 ต.ค. 2563 ]    
กพ 0023.5/ว4850 การเบิกค่าใช้จ่ายที่ให้ถือว่าเป็นรายจ่าย เมื่อได้รับแจ้งให้ชำระหนี้  [ 20 ต.ค. 2563 ]    
กพ 0023.4/ว 4843 ขอความเห็นคณะกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวกับสภาพปัญหาของการดำเนินการจัดการเลือกตั้ง  [ 20 ต.ค. 2563 ]    
กพ 00230.3/ว 4854 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมเปิดโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึก  [ 20 ต.ค. 2563 ]    
กพ 00230.3/ว 4830 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การขยายชั้นเรี  [ 19 ต.ค. 2563 ]  
กพ 0023.5/ว4831 กฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจำปีสมทบเข้าเป็นกองทุนบ  [ 19 ต.ค. 2563 ]  
กพ 0023.5/ว 495 ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื  [ 19 ต.ค. 2563 ]  
กพ 0023.5/ว 496 การแก้ไขแบบประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  [ 19 ต.ค. 2563 ]  


ดอกไม้จันทน์
   
       
 
 


ทต.คลองลานพัฒนา จ้างซ่อมแซมบำรุงทรัพย์สินรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นข-1586 กำแพงเพชร โดยวิธี [ 21 ต.ค. 2563 ]ทต.คลองลานพัฒนา จ้างเหมาบริการ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ต.ค. 2563 ]ทต.ไทรงาม จ้างปรับปรุงกั้นห้องปฏิบัติงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ต.ค. 2563 ]ทต.ไทรงาม จ้างก่อสร้างลานจอดรถหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลไทรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ต.ค. 2563 ]ทต.ไทรงาม จ้างปรับปรุงเกาะกลางถนนพระอินทร์สถิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ต.ค. 2563 ]ทต.คลองลานพัฒนา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เป็นรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 971 [ 20 ต.ค. 2563 ]ทต.คลองลานพัฒนา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขรหัสครุภัณฑ์ ทต [ 20 ต.ค. 2563 ]ทต.คลองลานพัฒนา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสาธารณะ (กลุ่มแม่พืช) หมู่ที่ 8 บ้านแปลงสี่-แม่พืช [ 19 ต.ค. 2563 ]ทต.คลองลานพัฒนา จ้างเหมาจัดทำพานพุ่มดอกไม้สด (โทนสีขาว) จำนวน 1 พานพุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ต.ค. 2563 ]ทต.คลองลานพัฒนา จ้างเหมาทำพวงมาลาดอกไม้สด (โทนสีชมพู) จำนวน 1 พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ต.ค. 2563 ]ทต.คลองลานพัฒนา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสาธารณะ (กลุ่มแม่พืช) หมู่ที่ 8 บ้านแปลงสี่-แม่พืช [ 19 ต.ค. 2563 ]ทต.ไทรงาม จ้างจ้างสถาบันการศึกษาที่ ก.ท.จ.กำหนดเพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริก [ 19 ต.ค. 2563 ]ทต.คลองลานพัฒนา จ้างเหมาทำพวงมาลาดอกไม้สด (โทนสีชมพู) จำนวน 1 พาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ต.ค. 2563 ]อบต.ท่าขุนราม ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านใหม่คลองธาน [ 15 ต.ค. 2563 ]ทต.คลองลานพัฒนา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เป็นรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บจ 7089 กพ [ 15 ต.ค. 2563 ]อบต.วังตะแบก โครงการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ.71-007 สายบ้านคุยประดู่ [ 7 ต.ค. 2563 ]อบต.ท่าขุนราม ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านใหม่คลองธาน [ 7 ต.ค. 2563 ]อบต.วังตะแบก โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [ 1 ต.ค. 2563 ]ทต.ไทรงาม ซื้อหนังสือพิมพ์ฉบับรายวัน สำหรับสำนักงานและชุมชน 1 - 6 ในเขตเทศบาลตำบลไทรงาม โ [ 30 ก.ย. 2563 ]ทต.ไทรงาม เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2563 ]

 


 
 
 
 


จ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน [ 3 ก.ย. 2563 ]จ้างจ้างเหมาบริการตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน [ 3 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมชุดปฏิ [ 3 ก.ย. 2563 ]ซื้อถังน้ำยาสแตนเลสสำหรับเครื่องพ่นสารเคมีกำจัดยุง [ 3 ก.ย. 2563 ]จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างโครงการพั [ 3 ก.ย. 2563 ]จ้างดำเนินการซ่อมแซมระบบพลังงานแสงอาทิตย์บ่อบาดาลเ [ 2 ก.ย. 2563 ]จ้างโครงการจ้างเหมาขุดลอกวัชพืชเปิดทางระบายในเขตตำ [ 31 ส.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๕๔๒ [ 31 ส.ค. 2563 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม โครงการฝึกอบร [ 28 ส.ค. 2563 ]จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาภายในองค์การบริหารส่วน [ 27 ส.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 27 ส.ค. 2563 ]จ้างเหมาดำเนินการซ่อมแซมระบบพลังงานแสงอาทิตย์บ่อบา [ 27 ส.ค. 2563 ]จ้างเหมาดำเนินการซ่อมแซมระบบพลังงานแสงอาทิตย์บ่อบา [ 27 ส.ค. 2563 ]จ้างจ้างเหมาซ่อมระบบคลัทช์รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะ [ 27 ส.ค. 2563 ]จ้างจ้างเหมาพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายตัวเต็มวัยในหมู่บ [ 26 ส.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ส.ค. 2563 ]จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน และอาหารว่างสำหรับเล [ 26 ส.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ส.ค. 2563 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณธรร [ 24 ส.ค. 2563 ]จ้างจ้างเหมาต่ออายุเว็บไซต์ ในระบบจัดการเว็บไซต์เค [ 24 ส.ค. 2563 ]

 
 
 
 
 

 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ย. 2552
สายตรงนายก
โทร : 088-171-4087
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170โทรศัพท์ : 055-741-932 โทรสาร : 055-741-932
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง
จำนวนผู้เข้าชม 2,911,083 เริ่มนับ 1 ก.ย. 2552 จัดทำโดย : NAXsolution
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10