หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง
ยินดีต้อนรับสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง
ตำบลโนนพลวง สร้างชุมชนเข้มแข็ง อย่างมั่นคง มั่งคั่ง พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
อย่างยั่งยืน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สถานีอนามัยบ้านอินทรานุสรณ์
ประชาชนในตำบลได้รับการดูแล
เอาใจใส่ในสุขภาพทุกคน
โรงเรียนรัฐวิทยา 16 ต.โนนพลวง
การส่งเสริมการศึกษา
เพื่ออนาคตของเยาวชน
วัดฟากทุ่ง ต.โนนพลวง จ.กำแพงเพชร
หลวงพ่อเพชร
หลวงพ่อพลอย

ณ วัดฟากทุ่ง จ.กำแพงเพชร
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง
ต.โนนพลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 17130
1
2
3
4
5
องค์การบริหาร่ส่วนตำบลโนนพลวง ยินดีต้อนรับผู้เข้าชมเว็บไซต์ทุกท่าน
 
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับชาติระยะที่ 2 พ.ศ.2564 - 2570 และแผนปฏิบัติการด้านการควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่สาม พ.ศ.2565 - 2570 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2270  [ 31 ก.ค. 2563 ]
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับการยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยแร่ พ.ศ.2563 สน.คท. มท 0808.3/ว2277  [ 31 ก.ค. 2563 ]
ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของ สถจ. รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 ตามตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) กพส. มท 0810.7/ว2263  [ 31 ก.ค. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบยืนยันแผนงานโครงการ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2268 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 ก.ค. 2563 ]
การบันทึกข้อมูลการคัดกรองนักเรียนที่ประสงค์ขอรับทุนเสมอภาค ผ่านระบบ dla.thaieduforall.org ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2276  [ 31 ก.ค. 2563 ]
แจ้งขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.3/ว2271  [ 31 ก.ค. 2563 ]
ประกาศรายชื่อ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS)" ผ่านเกณฑ์การประเมินปี 2563 (เพิ่มเติม) กศ. มท 0816.3/ว2252  [ 31 ก.ค. 2563 ]
แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว2253  [ 31 ก.ค. 2563 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2255 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 ก.ค. 2563 ]
แจ้งแนวทางขับเคลื่อนโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2258  [ 30 ก.ค. 2563 ]
แนวทางการส่งคืนเงินโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2216  [ 30 ก.ค. 2563 ]
ผลการประชุมประจำปีของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (เอสแคป)สมัยที่ 76 กพส. มท 0810.2/ว2250 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ก.ค. 2563 ]
ผลการประเมินแผนงานโครงการเบื้องต้น ภายใต้แผนงาน 3.2 (รอบ 2) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2248 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ก.ค. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2249 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ก.ค. 2563 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการปิดบัญชีประจำปี 2563 ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) และแนวทางการบันทึกบัญชีเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.คท. มท 0808.4/ว2225 [รายชื่อ]  [ 30 ก.ค. 2563 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ กจ.  [ 29 ก.ค. 2563 ]
การจัดทำหนังสือเผยแพร่ผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท. 0810.7/ว2222 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 ก.ค. 2563 ]
การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เสี่ยงเกิดเหตุอุทกภัย ด่วนที่สุด กสว. มท. 0820.2/ว2224 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 ก.ค. 2563 ]
การอบรมวิทยากรหลักและวิทยากรขยายผลหน่วยงานของรัฐ หลักสูตร (พลเมืองคุณภาพ) ด่วนที่สุด กต. มท 0818.2/ว2205  [ 29 ก.ค. 2563 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับการบริหารจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนงานฎีกา ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/11090. 11091. 11092. 11093  [ 29 ก.ค. 2563 ]
 
 
 
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม [ 30 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในตำบลโนนพลวง ประจำเดือน [ 30 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 2 
 
ทม.หนองปลิง เทศบาลเมืองหนองปลิงร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพ [ 3 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทม.หนองปลิง เทศบาลเมืองหนองปลิงเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่อ [ 3 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทม.หนองปลิง ประกาศเทศบาลเมืองหนองปลิง เรื่อง การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงา [ 3 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ปางตาไว รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ปร [ 3 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ปางตาไว รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปร [ 3 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.คลองน้ำไหล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการศูนย์ [ 3 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.คลองน้ำไหล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้างปรับปรุงที่อยู่อาศัย โครงการบริหารจั [ 3 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.นครชุม โครงการ\"คลองสวยน้ำใส ชาวนครชุมร่วมใจกำจัดผักตบชวา\" ปี 2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.ปางตาไว การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและการจ่ายเงินเบี้ยความพิการประจำเดือน สิงหาคม พ [ 3 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.คลองสมบูรณ์ ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสมบูรณ์ [ 3 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.แสนตอ ประชาสัมพันธ์กองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 [ 3 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 408 
อบต.คลองขลุง ประกาศ คำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย [ 3 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.คลองน้ำไหล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายขี้เป็ด โครงการบริหารจัดการพื้นที่ต้นน้ำคืนความส [ 3 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.คลองน้ำไหล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วม [ 3 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.คลองน้ำไหล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพิมพ์ป้ายไวนิล โครงการบริหารจัดการพื้นที่ต้นน้ำค [ 3 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.คลองน้ำไหล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงปุ๋ยและเชือกมะนิลา โครงการบริหารจัดการพื้นที่ต้นน [ 3 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.คลองน้ำไหล ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวการท่องเที่ยวประจำเดือนสิงหาคม 2563 (ฝ่ายการศึกษา ศาสนาแล [ 3 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.ไทรงาม [Live] 13.00 น. สธ.แถลงสถานการณ์โควิด-19 (3 ส.ค. 63) [ 3 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ป่าพุทรา งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ [ 3 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.คลองน้ำไหล ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล สมัยส [ 3 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
   
 
   
 

บ้านคุยมะม่วง

วัดฟากทุ่ง

สระประมงโนนพลวง
 

   
เว็บไซต์ อบต.โนนพลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร เปิดให้บริการแล้วค่ะ (10 ต.ค. 2562)    อ่าน 9885  ตอบ 18  
ประชาสัมพันธ์ ปรองดอง (23 มิ.ย. 2560)    อ่าน 807  ตอบ 0  
ประชาสัมพันธ์ ปรองดอง clip9 (20 มิ.ย. 2560)    อ่าน 2079  ตอบ 0  
 
กพ 0023.3/ว 7324  โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  [ 31 ก.ค. 2563 ]    
กพ 0023.3/ว 3625  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTAX  [ 29 ก.ค. 2563 ]    
กพ 00230.3/ว 3626  ขออนุมัติงบกฃาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉอนหรือจำเป็ฯ โครงการน้ำกระตุ้น  [ 29 ก.ค. 2563 ]    
กพ 0023.5/ว 383  ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นท  [ 24 ก.ค. 2563 ]  
กพ 00230.3/ว 3566  แนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-1  [ 23 ก.ค. 2563 ]  
กพ 00230.3/ว 3567  ซักซ้อมแนวทางจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกค  [ 23 ก.ค. 2563 ]  
กพ 0023.5/ว3547  การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั  [ 23 ก.ค. 2563 ]  
กพ 0023.5/ว23548  การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนท  [ 23 ก.ค. 2563 ]  
กพ 0023.5/ว3549  การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั  [ 23 ก.ค. 2563 ]  
กพ 0023.5/ว3550  การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั  [ 23 ก.ค. 2563 ]  

ดอกไม้จันทน์
   
       


 
 
 
 


จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล. ทางข้ามบริเวณนา [ 8 ก.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างพฤติก [ 8 ก.ค. 2563 ]จ้างจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรั [ 8 ก.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ตามโครงการส่งเสริมลด [ 3 ก.ค. 2563 ]จ้างจ้างเหมาพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายตัวเต็มวัยในหมู่บ [ 30 มิ.ย. 2563 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างโครงการพัฒนาค [ 29 มิ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพา [ 26 มิ.ย. 2563 ]ซื้อเครื่องพิมพ์จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเ [ 26 มิ.ย. 2563 ]ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 26 มิ.ย. 2563 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์และยูเอชที ของโรงเร [ 24 มิ.ย. 2563 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ และยูเอชที ของศูนย [ 24 มิ.ย. 2563 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์และยูเอชที ของโรงเร [ 24 มิ.ย. 2563 ]จ้างโครงการขุดลอกคลองจากนานางสายรุ้ง พงษ์สำราญ ถึง [ 18 มิ.ย. 2563 ]จ้างโครงการขุดลอกคลองจากไร่นายรั้ง เจนจบ ถึงเขตติด [ 18 มิ.ย. 2563 ]จ้างโครงการขุดลอกคลองจากถนนลาดยางสายลานกระบือ - วั [ 18 มิ.ย. 2563 ]จ้างโครงการขุดลอกคลองจากประตูน้ำคลองห้วยใหญ่ ถึงนา [ 18 มิ.ย. 2563 ]จ้างโครงการขุดลอกคลองจากถนนลาดยางสายลานกระบือ - วั [ 16 มิ.ย. 2563 ]จ้างโครงการขุดลอกคลองจากประตูน้ำคลองห้วยใหญ่ ถึงนา [ 16 มิ.ย. 2563 ]จ้างโครงการขุดลอกคลองจากนานางสายรุ้ง พงษ์สำราญ ถึง [ 16 มิ.ย. 2563 ]ซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 15 มิ.ย. 2563 ]

 
 
 
 
 

 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ย. 2552
สายตรงนายก
โทร : 088-171-4087
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170โทรศัพท์ : 055-741-932 โทรสาร : 055-741-932
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง
จำนวนผู้เข้าชม 2,778,397 เริ่มนับ 1 ก.ย. 2552 จัดทำโดย : NAXsolution
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10