หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง
ยินดีต้อนรับสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง
ตำบลโนนพลวง สร้างชุมชนเข้มแข็ง อย่างมั่นคง มั่งคั่ง พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
อย่างยั่งยืน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สถานีอนามัยบ้านอินทรานุสรณ์
ประชาชนในตำบลได้รับการดูแล
เอาใจใส่ในสุขภาพทุกคน
โรงเรียนรัฐวิทยา 16 ต.โนนพลวง
การส่งเสริมการศึกษา
เพื่ออนาคตของเยาวชน
วัดฟากทุ่ง ต.โนนพลวง จ.กำแพงเพชร
หลวงพ่อเพชร
หลวงพ่อพลอย

ณ วัดฟากทุ่ง จ.กำแพงเพชร
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง
ต.โนนพลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 17130
1
2
3
4
5
องค์การบริหาร่ส่วนตำบลโนนพลวง ยินดีต้อนรับผู้เข้าชมเว็บไซต์ทุกท่าน


กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล [ 14 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 65 


กิจกรรมเคารพธงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนน [ 28 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 100 


กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโนนพลวง ประชุมเตรียมความพร้อมการจ่ายสวัสดิการต่างๆของกอง [ 24 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 65 
 
แจ้งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว991  [ 14 พ.ค. 2564 ]
แจ้งแนวทางการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ สน.คท. มท 0808.2/ว990  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การยืนยันความต้องการขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลและเครื่องมือทางการเกษตร และความพร้อม ในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพของเกษตรกร ในท้องที่ที่ขาดแคลน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2762 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 14 พ.ค. 2564 ]
เลื่อนกำหนดการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว989  [ 14 พ.ค. 2564 ]
ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการจัดทำใบสำคัญรับเงินและงบประมาณของสถานศึกษา ภายใต้โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค (สำหรับกองการศึกษา) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว985  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การอบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar (การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู) ด่วน กศ. มท 0816.3/ว984  [ 14 พ.ค. 2564 ]
ข้อหารือเกี่ยวกับการสอบสวนตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล กม. มท 0804.3/ว946  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 15 สน.บถ.  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับดำเนินการโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว979 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/6145 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/6146-6218 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/6295-6356 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/6141 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/6219-6294 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 พ.ค. 2564 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม 2564 สน.คท. มท 0808.3/ว970  [ 14 พ.ค. 2564 ]
การสำรวจประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว960  [ 14 พ.ค. 2564 ]
ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว973 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 พ.ค. 2564 ]
เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 สน.บถ. มท 0809.4/ว14  [ 13 พ.ค. 2564 ]
แนวทางการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว972 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 13 พ.ค. 2564 ]
ขยายเวลาการยืนยันข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 1) กศ. มท 0816.2/ว965 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 พ.ค. 2564 ]
 
 
 
 
   
ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกคลองจากสระหนองวิดปลาถึงนานางหยุด ดิษภา หมู่ที่ 7 บ้า [ 14 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 2 
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังจากบ้านบัวสวรรค์ถึงหนองไผ่ถ้ำ หมู่ที่ 8 บ [ 14 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 3 
 
ทต.ไทรงาม ดำเนินการล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลไทรงาม [ 17 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.เพชรชมภู ประชาสัมพันธ์โครงการเราชนะรอบใหม่ [ 17 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.เพชรชมภู 🌳วันต้นไม้แห่งชาติ🌳 (วันพุธ ที่ 26 พฤษภาคม 2564 ) [ 17 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.วังบัว รณรงค์ใช้ถุงผ้า ลดขยะตั้งแต่ต้นทาง และขับเคลื่อน ส่งเสริมสนับสนุนยกระดับให้หมู่บ [ 17 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.เพชรชมภู มอบซุ้มที่พักบริการประชาชน จัดทำโดย ชุมชนตำบลเพชรชมภู ให้กับ ด่านตรวจยาเสพติดเกา [ 17 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.ประชาสุขสันต์ ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตหมู่ที่ 5 บ้านหนองกรด และหมู่ที่ 7 บ้านเกาะไผ่ล้อม ตำ [ 17 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.คลองลานพัฒนา ประชาสัมพันธ์ การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ [ 17 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.ลานกระบือ ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลลานกระบือ [ 17 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.หัวถนน ประกาศ เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินการโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อแล [ 17 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.โกสัมพี ประกาศอบต.โกสัมพี เรื่อง ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญาโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บ [ 17 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.ไทรงาม การรับวัคซีนโควิดมีประโยชน์ในการสร้างภูมิคุ้มกัน ช่วยควบคุมการระบาดได้ [ 17 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.ไทรงาม คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลไทรงาม [ 17 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 11 
ทต.ไทรงาม นายอำเภอไทรงามเชิญชวนประชาชนทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 [ 17 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.สักงาม เข้าร่วมเวทีสัมมนา การขับเคลื่อนกลไกลการป้องกันการบาดเจ็บและลดอุบัติเหตุจราจรใ [ 17 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.สักงาม โครงการบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2563 [ 17 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.โกสัมพี ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน [ 17 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.ไทรงาม ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตลาดสดเทศบาลตำบลไทรงามช่วงเช้า [ 17 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.สักงาม กิจกรรมโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย ขยับกาย สบายชีวา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. [ 17 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.สักงาม ดำเนินการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่ [ 17 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.สักงาม ดำเนินการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่ [ 17 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
   
 
   
 

บ้านคุยมะม่วง

วัดฟากทุ่ง

สระประมงโนนพลวง
 

   
เว็บไซต์ อบต.โนนพลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร เปิดให้บริการแล้วค่ะ (25 พ.ย. 2563)    อ่าน 10102  ตอบ 18  
ประชาสัมพันธ์ ปรองดอง (23 มิ.ย. 2560)    อ่าน 872  ตอบ 0  
ประชาสัมพันธ์ ปรองดอง clip9 (20 มิ.ย. 2560)    อ่าน 2151  ตอบ 0  
 
กพ 0023.3/ว 2280 ประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2563 (ดู : 4)  [ 14 พ.ค. 2564 ]    
กพ 0023.3/ว 2278 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไ  [ 14 พ.ค. 2564 ]    
กพ 0023.3/ว 2273 การเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝนที่กำลังจะมาถึง (ดู : 5) [ แนบ1 ]  [ 14 พ.ค. 2564 ]    
กพ 0023.3/ว 2239 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ Mobile Appสication คุ้มครองเด็ก (ดู : 11)  [ 13 พ.ค. 2564 ]    
กพ 0023.3/ว 2240 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 (ดู : 9)  [ 13 พ.ค. 2564 ]    
กพ 0023.5/ว2242 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อ  [ 13 พ.ค. 2564 ]    
กพ 0023.5/ว2260 โอนเงินรางวัลจราจรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 13)  [ 13 พ.ค. 2564 ]    
กพ 0023.5/ว2241 ซักซ้อมแนวทางการนำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคต  [ 13 พ.ค. 2564 ]    
กพ 0023.5/2244 แจ้งโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ดู : 9)  [ 13 พ.ค. 2564 ]    
กพ 0023.5/ว2243 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง  [ 13 พ.ค. 2564 ]    

ดอกไม้จันทน์
   
       
 
 


อบต.โกสัมพี ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2564 ]อบต.ปางตาไว ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ค. 2564 ]อบต.ปางตาไว จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2564 ]อบต.ปางตาไว ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2564 ]อบต.ปางตาไว ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 2 รายการ(กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2564 ]อบต.ปางตาไว ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2564 ]อบต.ท่าขุนราม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายชายเขา หมู่ที่ 9 ต [ 11 พ.ค. 2564 ]อบต.ท่าขุนราม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายชายเขา หมู่ที่ 9 ต [ 11 พ.ค. 2564 ]อบต.ปางตาไว จ้างโครงการท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแม่ช่วย หมู่ที่ 5 บ้านตากฟ้า โดยวิธ [ 11 พ.ค. 2564 ]อบต.ปางตาไว จ้างโครงการท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแม่ช่วย หมู่ที่ 5 บ้านตากฟ้า โดยวิธ [ 7 พ.ค. 2564 ]อบต.ปางตาไว จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 เครื่อง(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะ [ 7 พ.ค. 2564 ]อบต.ปางตาไว จ้างย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้งรางครอบท่อ จำนวน 1 รายการ(กองสาธา [ 7 พ.ค. 2564 ]อบต.หนองหลวง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองช่าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2564 ]ทต.ไทรงาม ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ของศูนย์พั [ 7 พ.ค. 2564 ]ทต.คลองลานพัฒนา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำสาธารณะ (ซอยจำเนียร) หมู่ที่ ๕ บ้านท่าข้ามสามัคคี ตำบลคลอ [ 7 พ.ค. 2564 ]อบต.ปางตาไว ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ค. 2564 ]อบต.ปางตาไว ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 16 รายการ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ค. 2564 ]อบต.หนองหลวง จ้างต่ออายุการใช้งานเว็บไซต์ ในระบบการจัดการเว็บไซต์เครือข่ายจังหวัดกำแพงเพชร โด [ 6 พ.ค. 2564 ]อบต.หนองหลวง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง จำนวน ๗ ร [ 6 พ.ค. 2564 ]ทต.คลองลานพัฒนา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ค. 2564 ]

 


 
 
 
 


จ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน [ 3 ก.ย. 2563 ]จ้างจ้างเหมาบริการตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน [ 3 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมชุดปฏิ [ 3 ก.ย. 2563 ]ซื้อถังน้ำยาสแตนเลสสำหรับเครื่องพ่นสารเคมีกำจัดยุง [ 3 ก.ย. 2563 ]จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างโครงการพั [ 3 ก.ย. 2563 ]จ้างดำเนินการซ่อมแซมระบบพลังงานแสงอาทิตย์บ่อบาดาลเ [ 2 ก.ย. 2563 ]จ้างโครงการจ้างเหมาขุดลอกวัชพืชเปิดทางระบายในเขตตำ [ 31 ส.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๕๔๒ [ 31 ส.ค. 2563 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม โครงการฝึกอบร [ 28 ส.ค. 2563 ]จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาภายในองค์การบริหารส่วน [ 27 ส.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 27 ส.ค. 2563 ]จ้างเหมาดำเนินการซ่อมแซมระบบพลังงานแสงอาทิตย์บ่อบา [ 27 ส.ค. 2563 ]จ้างเหมาดำเนินการซ่อมแซมระบบพลังงานแสงอาทิตย์บ่อบา [ 27 ส.ค. 2563 ]จ้างจ้างเหมาซ่อมระบบคลัทช์รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะ [ 27 ส.ค. 2563 ]จ้างจ้างเหมาพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายตัวเต็มวัยในหมู่บ [ 26 ส.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ส.ค. 2563 ]จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน และอาหารว่างสำหรับเล [ 26 ส.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ส.ค. 2563 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณธรร [ 24 ส.ค. 2563 ]จ้างจ้างเหมาต่ออายุเว็บไซต์ ในระบบจัดการเว็บไซต์เค [ 24 ส.ค. 2563 ]

 
 
 
 
 

 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ย. 2552
สายตรงนายก
โทร : 088-171-4087
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170โทรศัพท์ : 055-741-932 โทรสาร : 055-741-932
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง
จำนวนผู้เข้าชม 3,590,343 เริ่มนับ 1 ก.ย. 2552 จัดทำโดย : NAXsolution
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10