หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบล โนนพลวง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง
ยินดีต้อนรับสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง
ตำบลโนนพลวง สร้างชุมชนเข้มแข็ง อย่างมั่นคง มั่งคั่ง พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
อย่างยั่งยืน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สถานีอนามัยบ้านอินทรานุสรณ์
ประชาชนในตำบลได้รับการดูแล
เอาใจใส่ในสุขภาพทุกคน
โรงเรียนรัฐวิทยา 16 ต.โนนพลวง
การส่งเสริมการศึกษา
เพื่ออนาคตของเยาวชน
วัดฟากทุ่ง ต.โนนพลวง จ.กำแพงเพชร
หลวงพ่อเพชร
หลวงพ่อพลอย

ณ วัดฟากทุ่ง จ.กำแพงเพชร
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง
ต.โนนพลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170
1
2
3
4
5
องค์การบริหาร่ส่วนตำบลโนนพลวง ยินดีต้อนรับผู้เข้าชมเว็บไซต์ทุกท่าน


โครงการอนุรักษ์​พันธุกรรม​พืช​ฯ [ 30 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 7 


ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มเปราะบางในพื้นที่อำเภอลานกระบือ [ 15 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 16 


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง มอบใบเกียรติบัตรให้กับประชาชน ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม [ 9 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 19 


มอบใบเกียรติบัตรพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต [ 9 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 14 


กิจกรรมการตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในเทศกาลวันออกพรรษา [ 30 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 34 


โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต​ผู้สูงอายุตำบล​โนนพลวง ประจำวันพุธที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.256 [ 25 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 32 


พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รั [ 24 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 31 


มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่และนม ให้กับผู้มีภาวะพึ่งพิง ในพื้นที่ตำบลโนนพลวง [ 20 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 36 


กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติเนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 25566 [ 20 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 32 


จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติเนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพ พระบาทส [ 18 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 38 


กิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระประมง หมู่ที่ 5 บ้านโนนพลวง [ 12 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 30 


บันทึกข้อตกลง (MOU) การดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลโนนพลวง [ 11 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 41 
 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/17240-17261 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
การเสนอชื่อบุคคล/หน่วยงานที่มีความเหมาะสมและมีผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ในด้านการพัฒนาชนบทเพื่อรับเหรียญรางวัล Aziz-UI Haq Rural Development ประจำปี พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว5056  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้ความเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดเขตคุณภาพน้ำทะเลเพื่อการนันทนาการ พ.ศ. .... กสว. มท 0820.3/ว5044 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว5051  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
ติดตามและเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ. - สถ.) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว5043 สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานฯ  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
การรายงานการให้บริการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว5023  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ปี 2566 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว5025  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/17164-17239 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว5014  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาฉุกเฉินการแพทย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพต่อเนื่องของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาฉุกเฉินการแพทย์ พ.ศ. ... และภาคผนวกแนบท้าย กสธ. มท 0819.2/ว5054  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 28 กศ. มท 0816.3/ว5022 เอกสารแนบ  [ 30 พ.ย. 2566 ]
การดำเนินตามตัวชี้วัดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านศีล 5 ขยายผล สู่หมู่บ้านศีลธรรม ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว5008 แบบรายงาน  [ 30 พ.ย. 2566 ]
การปรับเงื่อนไขวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.2/ว4999  [ 30 พ.ย. 2566 ]
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565 กม. มท 0804.5/ว4910  [ 30 พ.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการดูแลและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ตอนที่ 1 (เด็กที่มีความต้องการพิเศษ : บทบาทของครูเมื่อผู้ปกครองยังไม่ยอมรับ) กศ. มท 0816.4/ว5000  [ 29 พ.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครงานตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาชนบทแบบผสมผสานสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ระดับ D-2 กพส. มท 0810.2/ว4996  [ 29 พ.ย. 2566 ]
แจ้งเร่งรัดการคืนเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ กรณีที่ไม่สามารถจ่ายเงินให้ผู้สูงอายุได้และรายงานผล ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4993  [ 29 พ.ย. 2566 ]
การเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 (บัญชีเรียกรายงานตัว ครั้งที่ 21) สน.บถ.  [ 29 พ.ย. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4998  [ 29 พ.ย. 2566 ]
การหารือเรื่องการบริหารจัดการศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในศาสนสถาน กศ. มท 0816.2/ว5003 สิ่งที่ส่งมาด้วย1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  [ 29 พ.ย. 2566 ]
 
 
 
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนพลวง [ 30 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องเสียง หมายเลขครุภัณ 462-59-0023,462-5 [ 30 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 2 
 
อบต.มหาชัย โครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2566 [ 27 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 6 
อบต.ป่าพุทรา รายงานรับ - จ่ายเงิน เดือนพฤศจิกายน 2566 [ 2 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 12 
ทต.คลองแม่ลาย 1 ธันวาคม 2566 (World AIDS Day) วันเอดส์โลก [ 1 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 14 
ทต.คลองแม่ลาย 📍ประชาสัมพันธ์ เพจเทศบาลตำบลคลองแม่ลาย [ 1 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 7 
อบต.สักงาม โครงการเยาวชนสักงามวัยใส รักปลอดภัย ห่างไกลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการตั้งครร [ 1 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 5 
อบต.โป่งน้ำร้อน ประกาศ อบต.โป่งน้ำร้อน เรื่อง ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 1 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
ทม.กำแพงเพชร เรื่อง รับสมัครสอบึัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศเพื่อเปลี่ยนสายงานจากทั่วไปเป็น [ 1 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 8 
อบต.นครชุม ราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์และนมยูเอชที รสจืดขนา [ 1 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 6 
อบต.ทรงธรรม ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำวัน [ 1 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 6 
อบต.นครชุม โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 5 
ทต.ปากดง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ [ 1 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
ทต.ท่าพุทรา ขอเชิญชวนบริษัท ห้างร้าน และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่าพุทรา ประดับพระบรมฉายาลักษณ [ 1 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 5 
อบต.คลองน้ำไหล ประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหลสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ป [ 1 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 8 
ทต.ขาณุวรลักษบุรี การขยายเวลาจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 [ 1 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
ทต.ขาณุวรลักษบุรี รายงานข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 38/2566 [ 1 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
ทต.ระหาน โครงการปิ่นโตปันสุข เชิงรุกด้วย พลังบวร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 1 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.ป่าพุทรา ประกาศการกกำหนดราคากลางโครงการฉุกเฉินวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ หมู่ [ 1 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองหลวง โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) [ 30 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 8 
อบต.หนองหลวง ขอเชิญลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ [ 30 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 6 
อบต.หนองคล้า การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 30 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
   
 
   
 
วัดเทวาพิทักษ์(วัดสระแห้ง)
บ้านคุยมะม่วง
วัดเกาะสีเสียด
 

   
ขอความช่วยเหลือปัญหาน้ำท่วม (28 ก.ย. 2566)    อ่าน 699  ตอบ 2  
จำหน่าย น็อต สกรู (24 ก.ค. 2566)    อ่าน 74  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.โนนพลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร เปิดให้บริการแล้วค่ะ (1 พ.ค. 2566)    อ่าน 10579  ตอบ 18  
 
กพ 0023.6/ว 6209 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ร่วมส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมเข้าประกวดงานประชุมวิชา  [ 1 ธ.ค. 2566 ]    
กพ 0023.3/ว6188 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.  [ 29 พ.ย. 2566 ]    
- รายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกำแพงเพชร (ก.ท.จ.กำแพงเพชร) ครั้งที  [ 29 พ.ย. 2566 ]    
กพ 0023.2/ว 6147 แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกำแพงเพชร (ก.ท.จ.กำแพงเพชร) ครั้งที่ 11/256  [ 29 พ.ย. 2566 ]    
กพ 0023.5/ว 6152 รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ดู : 4)  [ 29 พ.ย. 2566 ]    
กพ 0023.3/ว6150 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูในการปฏิบัติหน้าที่แนะแนวที่เชื่อมโยงตาม  [ 29 พ.ย. 2566 ]    
กพ 0023.3/ว6149 การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2567  [ 29 พ.ย. 2566 ]    
กพ 0023.3/ว 721 แบบรายงานผล (เชิงคุณภาพ) กิจกรรมที่ 1.1.2 ภายใต้โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์  [ 29 พ.ย. 2566 ]    
กพ 0023.6/ว 11343 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การใช้  [ 29 พ.ย. 2566 ]    
กพ 0023.3/ว 6142 เพิ่มจำนวนรุ่นตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์  [ 28 พ.ย. 2566 ]    
วัสดุทำจากยางรถเก่า
   
       
 
 


ทม.กำแพงเพชร ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถกวาดดูดฝุ่นเบอร์ ๒ ทะเบียน ๘๓-๔๗๔๒ จำนวน ๓ รายการ โดย [ 1 ธ.ค. 2566 ]


ทม.กำแพงเพชร ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถกวาดดูดฝุ่นเบอร์ ๑ ทะเบียน ๘๓-๔๗๔๑ จำนวน ๕ รายการ โดย [ 1 ธ.ค. 2566 ]


ทม.กำแพงเพชร จ้างเหมาติดตั้งเต็นท์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2566 ]


ทม.กำแพงเพชร จ้างเหมาเครื่องเสียง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2566 ]


ทต.ท่าพุทรา ซื้อเสื้อกีฬา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเ [ 1 ธ.ค. 2566 ]


ทม.ปางมะค่า ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2566 ]


ทม.ปางมะค่า ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2566 ]


ทม.ปางมะค่า จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักรกลขนาดกลาง (รถกระเช้าไฟฟ้า) หมายเลขทะเบียน ๘๓ [ 1 ธ.ค. 2566 ]


ทม.ปางมะค่า จ้างทำป้ายไวนิลการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมช [ 1 ธ.ค. 2566 ]


ทม.ปางมะค่า จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2566 ]


ทต.วังยาง จ้างเหมานำรถยนต์ส่วนกลางบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ยี่ห้อ HINO หมายเลขทะเบียน บธ 1958 [ 1 ธ.ค. 2566 ]


อบต.คลองขลุง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็ [ 1 ธ.ค. 2566 ]


อบต.คลองขลุง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็ [ 1 ธ.ค. 2566 ]


อบต.นครชุม ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์และนมยูเอชที รสจืด ขนาด 200 ซีซี ภาคเรี [ 1 ธ.ค. 2566 ]


อบต.นครชุม อาหารเสริม(นม)โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์และนมยูเอชที รสจืด ขนาด 200 ซีซี ภาคเรียนที [ 1 ธ.ค. 2566 ]


อบต.ดอนแตง ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนเดือนธันวาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2566 ]


อบต.บ่อถ้ำ ซื้ออุปกรณ์สาธิตตามโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรตำบลบ่อถ้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ [ 1 ธ.ค. 2566 ]


อบต.บ่อถ้ำ จ้างจัดตกแต่งสถานที่พิธีเปิด-ปิด และจัดสถานที่การแข่งขันกีฬา ตามโครงการแข่งขันก [ 1 ธ.ค. 2566 ]


อบต.วังไทร จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล [ 1 ธ.ค. 2566 ]


อบต.วังไทร จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล [ 1 ธ.ค. 2566 ]
 
 
E-Service
 
คำร้องแจ้งซ่อม
ไฟฟ้าสาธารณะ
คำร้องขอความอนุเคราะห์
น้ำอุปโภค-บริโภค
 
 


 
 
 
 


จ้างโครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโนนพล [ 30 พ.ย. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีก [ 29 พ.ย. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีก [ 29 พ.ย. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีก [ 29 พ.ย. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีก [ 29 พ.ย. 2566 ]จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการส่งเสริมมาตรการองค์กรเพื่ [ 20 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ตามโครงการส่งเสริมมาตรการองค์ก [ 20 พ.ย. 2566 ]จ้างทำป้ายไวนิลตามโครงการส่งเสริมมาตรการองค์กรเพื่ [ 13 พ.ย. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีก [ 30 ต.ค. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีก [ 30 ต.ค. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีก [ 30 ต.ค. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีก [ 30 ต.ค. 2566 ]จ้างโครงการปรับปรุงอาคารเก็บวัสดุภายในองค์การบริหา [ 24 ต.ค. 2566 ]จ้างโครงการปรับปรุงอาคารเก็บวัสดุภายในองค์การบริหา [ 24 ต.ค. 2566 ]จ้างโครงการปรับปรุงอาคารเก็บวัสดุภายในองค์การบริหา [ 24 ต.ค. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำรูปพร้อมกรอบพระบรมฉายาลักษณ์ จำนวน ๓ [ 17 ต.ค. 2566 ]ซื้อแบตเตอรี่รถกระเช้า หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๙๖๕ กำแพ [ 19 ก.ย. 2566 ]จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจ [ 19 ก.ย. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. จ [ 14 ก.ย. 2566 ]ซื้อแท่นกล่าวรายงาน จำนวน ๒ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2566 ]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ย. 2552
สายตรงนายก
โทร : 088-1714087
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170โทรศัพท์ : 055-741-932 โทรสาร : 055-741-932
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง
จำนวนผู้เข้าชม 6,540,260 เริ่มนับ 1 ก.ย. 2552 จัดทำโดย : NAXsolution
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10