หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบล โนนพลวง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง
ยินดีต้อนรับสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง
ตำบลโนนพลวง สร้างชุมชนเข้มแข็ง อย่างมั่นคง มั่งคั่ง พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
อย่างยั่งยืน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สถานีอนามัยบ้านอินทรานุสรณ์
ประชาชนในตำบลได้รับการดูแล
เอาใจใส่ในสุขภาพทุกคน
โรงเรียนรัฐวิทยา 16 ต.โนนพลวง
การส่งเสริมการศึกษา
เพื่ออนาคตของเยาวชน
วัดฟากทุ่ง ต.โนนพลวง จ.กำแพงเพชร
หลวงพ่อเพชร
หลวงพ่อพลอย

ณ วัดฟากทุ่ง จ.กำแพงเพชร
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง
ต.โนนพลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170
1
2
3
4
5
องค์การบริหาร่ส่วนตำบลโนนพลวง ยินดีต้อนรับผู้เข้าชมเว็บไซต์ทุกท่าน


กิจกรรมทำบุญตักบาตรตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศา [ 29 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 37 


โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 20 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 30 


โครงการพัฒนาฟื้นฟูของมาบไทร (โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ [ 19 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 49 
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม (การอบรมหลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแก่บุคลากรและเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว ประจำปี 2567) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1652  [ 22 เม.ย. 2567 ]
รายงานการรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการมูลฝอย (Clusters) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1646  [ 22 เม.ย. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1647  [ 22 เม.ย. 2567 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5111-5114 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 22 เม.ย. 2567 ]
การมอบหมายผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้หักเงินค่าธรรมเนียมที่ได้รับในแต่ละครั้งไว้ใช้จ่ายในการดำเนินการสอบคัดเลือกและการคัดเลือก ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.3/ว1637 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 22 เม.ย. 2567 ]
การตรวจติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1641  [ 22 เม.ย. 2567 ]
ขอความร่วมมือเตรียมความพร้อมเข้ารับพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2567 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1568  [ 22 เม.ย. 2567 ]
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2567 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1642  [ 19 เม.ย. 2567 ]
การตรวจวัดมลพิษรถราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปี 2566 กสว. มท 0820.2/ว1623  [ 19 เม.ย. 2567 ]
กำหนดแบบอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของผู้อุทธรณ์และแบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ ของหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1628 เอกสาร  [ 19 เม.ย. 2567 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 3 ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4745-4857 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 19 เม.ย. 2567 ]
ส่งแผนการจัดประชุมเพื่อกำหนดและรับรองแนวเขตการปกครองระดับหมู่บ้าน ตำบล กพส. มท 0810.3/ว1632 จ.บึงกาฬ จ.สกลนคร จ.ร้อยเอ็ด  [ 19 เม.ย. 2567 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4858-4915 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 19 เม.ย. 2567 ]
โครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว4311  [ 19 เม.ย. 2567 ]
ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบแบบสำรวจความคิดเห็น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว1639  [ 19 เม.ย. 2567 ]
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าใช้เขตทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ. .... กม. มท 0804.5/ว1619  [ 19 เม.ย. 2567 ]
คำวินิจฉัย คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว4231  [ 19 เม.ย. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ประสานหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการจัดเก็บข้อมูล แบบสอบถามงานวิจัย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1569  [ 19 เม.ย. 2567 ]
การประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2566 สน.คท. มท 0808.3/ว4041  [ 19 เม.ย. 2567 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2567) สน.บถ3. มท 0809.4/ว1389  [ 19 เม.ย. 2567 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 3 สน.บถ. มท 0809.4/ว1397  [ 19 เม.ย. 2567 ]
 
 
 
 
 
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องการเปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริ [ 19 เม.ย. 2567 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องการเปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อทางข้ามบริเวณนานายร [ 19 เม.ย. 2567 ]   อ่าน 1 
 
ทม.หนองปลิง การป้องกันโรคติดต่อที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2567 [ 9 มิ.ย. 2567 ]    อ่าน 31 
ทต.คลองลานพัฒนา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานและเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ [ 23 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 1 
ทต.ท่าพุทรา สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส "วันเทศบาล" ประจำปี 2567 วันที่ 24 [ 23 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 2 
ทต.บ้านพราน ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ในปี พ.ศ.2567 [ 23 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 1 
อบต.คลองสมบูรณ์ กลุ่มงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับชมรม STRON [ 23 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 1 
ทต.บ้านพราน ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ณ 31 มีนาคม 2567 [ 23 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 1 
อบต.ทรงธรรม ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำวัน [ 23 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 5 
อบต.คลองน้ำไหล ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ครั้งที่ 1/2567 [ 23 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 2 
ทต.ลานกระบือ ประกาศเทศบาลตำบลลานกระบือ เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถน [ 23 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 1 
อบต.คลองน้ำไหล ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล ครั้งท [ 23 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 3 
ทต.ระหาน โครงการจัดการขยะของเทศบาลตำบลระหาน ประจำปี 2567 [ 23 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 1 
อบต.ปางตาไว ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 [ 23 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 2 
อบต.ท่าขุนราม [ 23 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 0 
อบต.ท่าขุนราม กำหนดการออกจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง นอกสถานที่ ประจำปี 2567 [ 23 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 6 
ทต.ระหาน ประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลระหาน ประจำปี 2567 [ 23 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 2 
อบต.ท่าขุนราม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่ [ 23 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 1 
ทต.ลานกระบือ ประกาศเทศบาลตำบลลานกระบือ เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการวางท่อระบา [ 23 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 1 
อบต.วังบัว คู่มือสำหรับประชาชนเรื่องการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 23 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 1 
อบต.วังตะแบก การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะแบก​ สมัยสามัญ​ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ [ 23 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 1 
ทต.คลองแม่ลาย แคดเมียม!!! ภัยอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพ [ 23 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 12 
   
 
   
 
วัดเทวาพิทักษ์(วัดสระแห้ง)
บ้านคุยมะม่วง
วัดเกาะสีเสียด
 

   
ขอเขิญชวนทุกท่าน กด LikE & Share เพจ "ปรองดองเป็นของประชาชน" (21 ธ.ค. 2566)    อ่าน 1399  ตอบ 1  
ขอความช่วยเหลือปัญหาน้ำท่วม (28 ก.ย. 2566)    อ่าน 764  ตอบ 2  
จำหน่าย น็อต สกรู (24 ก.ค. 2566)    อ่าน 151  ตอบ 0  
 
กพ 0023.6/ว 1988 การจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริ  [ 22 เม.ย. 2567 ]    
กพ 0023.2/ว 2026 การดำเนินการสรรหาคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานข้าราชการหรือพนักงานค  [ 19 เม.ย. 2567 ]    
กพ 0023.6/ว 2024 กำชับการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขย  [ 19 เม.ย. 2567 ]    
กพ 0023.3/ว 2007 การบันทึกข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในร  [ 18 เม.ย. 2567 ]    
กพ 0023.5/ว 2011 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษ  [ 18 เม.ย. 2567 ]    
กพ 0023.5/ว 2009 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขก  [ 18 เม.ย. 2567 ]    
กพ 0023.5/ว 2010 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขก  [ 18 เม.ย. 2567 ]    
กพ 0023.6/ว 1979 การเฝ้าระวังภัยและผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กในบรรยากาศ (PM 2.5) (ดู :  [ 18 เม.ย. 2567 ]    
กพ 0023.6/ว 1980 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2567 (ดู : 8)  [ 18 เม.ย. 2567 ]    
กพ 0023.6/ว 1970 ขอส่งแผนการจัดสรรวัคซีน และแนวทางการดำเนินงานให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ  [ 18 เม.ย. 2567 ]    
วัสดุทำจากยางรถเก่า
   
       
 
 


ทต.คลองพิไกร ซื้อน้ำและน้ำแข็ง การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี [ 19 เม.ย. 2567 ]


ทต.คลองลานพัฒนา จ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๘ บ้านกะเหรี่ยงน้ำตก ตำบลคลองลานพ [ 18 เม.ย. 2567 ]


อบต.หนองคล้า จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธี [ 18 เม.ย. 2567 ]


ทต.สลกบาตร ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2567 ]


ทต.สลกบาตร ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2567 ]


ทต.สลกบาตร ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (ปั๊มลมสายพานมอเตอร์) [ 18 เม.ย. 2567 ]


ทม.กำแพงเพชร ซื้อวัสดุจราจร (กระจกโค้งพร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2567 ]


ทม.กำแพงเพชร จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าสายสะพาย จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2567 ]


ทม.กำแพงเพชร จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ ซอยแยกถนนประสานมิตร โดยวิธีเฉพาะเจ [ 18 เม.ย. 2567 ]


ทม.กำแพงเพชร จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนราชดำนิน ๑ ซอย ๒๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2567 ]


ทม.กำแพงเพชร จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยแยกถนนเกาะแขก ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2567 ]


ทม.กำแพงเพชร จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยแยกถนนกำแพงเพชร ซอย ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 เม.ย. 2567 ]


ทม.กำแพงเพชร ซื้อโครงการจัดซื้อโคมไฟสาดแสงแอลอีดี (LED Flood Light) ขนาด 400W ถนนเจริญสุข ตำบ [ 18 เม.ย. 2567 ]


ทต.คลองแม่ลาย ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่รถยนต์) ทะเบียน กข 3881 กำแพงเพชร โดยวิธีเฉ [ 18 เม.ย. 2567 ]


อบต.ยางสูง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านคลองวน ร [ 18 เม.ย. 2567 ]


อบต.ยางสูง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านคลองวน ร [ 18 เม.ย. 2567 ]


อบต.เพชรชมภู จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 รหัสสายทาง กพ.ถ.59-120 สายบ้าน [ 18 เม.ย. 2567 ]


อบต.เพชรชมภู จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 รหัสสายทาง กพ.ถ.59-025 สายไหล่ [ 18 เม.ย. 2567 ]


อบต.หนองไม้กอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านหนองไม้กอง - บ้านเพ [ 18 เม.ย. 2567 ]


อบต.วังชะโอน จ้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมห้องกองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน [ 18 เม.ย. 2567 ]
 
 
E-Service
 
คำร้องแจ้งซ่อม
ไฟฟ้าสาธารณะ
คำร้องขอความอนุเคราะห์
น้ำอุปโภค-บริโภค
 
 


 
 
 


ซื้อยางนอก รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๙๐๗๒ กำแพ [ 10 เม.ย. 2567 ]จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหลังวัดค [ 9 เม.ย. 2567 ]ซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2567 ]ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานสํานัก [ 5 เม.ย. 2567 ]ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานสํานั [ 5 เม.ย. 2567 ]จ้างเหมาซ่อมรถน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บธ ๓๓๕ [ 5 เม.ย. 2567 ]จ้างเหมาทำป้ายไวนิลตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหต [ 4 เม.ย. 2567 ]จ้างโครงการเปลี่ยนท่อเมนต์ประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ท [ 28 มี.ค. 2567 ]จ้างโครงการขุดคลองจากนานายโชค จันคง ถึงนานางสาหร่า [ 22 มี.ค. 2567 ]จ้างโครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หม [ 20 มี.ค. 2567 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารและเครื่องดื่มตามโครงการจัดงาน M [ 18 มี.ค. 2567 ]จ้างเหมาจัดทำสถานที่ตามโครงการจัดงาน MOI Waste Ban [ 18 มี.ค. 2567 ]จ้างจ้างเหมาซ่อมรถดับเพลิง ๐๑ หมายเลขทะเบียน บท ๗๙ [ 18 มี.ค. 2567 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ (กองช่าง) โดยว [ 7 มี.ค. 2567 ]ซื้อธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพร [ 7 มี.ค. 2567 ]จ้าง โครงการขยายเขตท่อเมนต์ประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ [ 28 ก.พ. 2567 ]ซื้อพัดลมอุตสาหกรรม จำนวน ๑๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 23 ก.พ. 2567 ]ซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (๑๘ [ 23 ก.พ. 2567 ]ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี [ 23 ก.พ. 2567 ]โครงการขุดลอกทางน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม [ 23 ก.พ. 2567 ]

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ย. 2552
สายตรงนายก
โทร : 088-1714087
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170โทรศัพท์ : 055-741-932 โทรสาร : 055-741-932
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง
จำนวนผู้เข้าชม 6,758,059 เริ่มนับ 1 ก.ย. 2552 จัดทำโดย : NAXsolution
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10