หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง
ยินดีต้อนรับสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง
ตำบลโนนพลวง สร้างชุมชนเข้มแข็ง อย่างมั่นคง มั่งคั่ง พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
อย่างยั่งยืน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สถานีอนามัยบ้านอินทรานุสรณ์
ประชาชนในตำบลได้รับการดูแล
เอาใจใส่ในสุขภาพทุกคน
โรงเรียนรัฐวิทยา 16 ต.โนนพลวง
การส่งเสริมการศึกษา
เพื่ออนาคตของเยาวชน
วัดฟากทุ่ง ต.โนนพลวง จ.กำแพงเพชร
หลวงพ่อเพชร
หลวงพ่อพลอย

ณ วัดฟากทุ่ง จ.กำแพงเพชร
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง
ต.โนนพลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170
1
2
3
4
5
องค์การบริหาร่ส่วนตำบลโนนพลวง ยินดีต้อนรับผู้เข้าชมเว็บไซต์ทุกท่าน


โครงการฝึกอบรมสร้างการรักษาวินัยและส่งเสริมความโปร่งใส [ 19 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 10 


ขอประกาศว่า สุจริตโปร่งใสองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวงใสสะอาด 2566 [ 19 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 15 


โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 16 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 18 


การจัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา [ 21 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 26 


กิจกรรมเชิดชูเกียรติและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค [ 3 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 29 


รณรงค์กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รวมพลังไทย ขจั [ 27 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 30 


รับประกาศนียบัตร เชิดชูเกียรติ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของห [ 25 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 22 


กิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก” ประจำปี 2565 [ 12 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 30 
 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ งวดที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4686 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 31 มี.ค. 2566 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 2 สน.คท. มท 0808.2/4690-4736 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 31 มี.ค. 2566 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4594-4669 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 31 มี.ค. 2566 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 กพส. มท 0810.7/ว1383  [ 31 มี.ค. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1378  [ 31 มี.ค. 2566 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมีนาคม 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1425 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 31 มี.ค. 2566 ]
การตรวจสอบและดูแลสภาพรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1382  [ 31 มี.ค. 2566 ]
เชิญประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของ สถ. ครั้งที่ 2/2566 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว69  [ 31 มี.ค. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1381 บัญชีแนบท้าย สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 31 มี.ค. 2566 ]
ขอเชิญเข้าร่วมเวทีสาธารณะ ฝ่าวิกฤตสุขภาพจากปฏิบัติการระดับพื้นที่สู่นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1380  [ 31 มี.ค. 2566 ]
รวบรวมปัญหาอุุปสรรคของการดำเนินงานการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ในประเด็นปัญหาที่สามารถแก้ไขในระดับพื้นที่ได้ และปัญหาที่ต้องการให้ส่วนกลางแก้ไข ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1776  [ 30 มี.ค. 2566 ]
ประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2565 กศ. มท 0816.2/ว1277 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 30 มี.ค. 2566 ]
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กต. มท 0818.4/ว2412  [ 30 มี.ค. 2566 ]
การเข้าใช้งานระบบเรียกดูข้อมูลการจ่ายชำระเงินให้แก่ผู้ขาย (Web Vendors) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1364  [ 30 มี.ค. 2566 ]
แจ้งปรับเปลี่ยนกำหนดการโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 15 กค. มท 0803.4/ว1370  [ 30 มี.ค. 2566 ]
การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติเกี่ยวกับเมืองอัจฉริยะในประเทศไทยเพื่อรวบรวมแนวความคิดในการริเริ่มการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในท้องถิ่น (International Workshop) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว1331  [ 30 มี.ค. 2566 ]
โครงการคัดเลือก โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS) และ โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาฯ ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กศ. มท 0816.3/ว1336  [ 29 มี.ค. 2566 ]
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 สน.บถ. มท 0809.2/ว45  [ 29 มี.ค. 2566 ]
การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว1333 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 29 มี.ค. 2566 ]
แจ้งหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ฉบับเดือนธันวาคม 2565 สน.คท. มท 0808.2/ว1317 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 29 มี.ค. 2566 ]
 
 
 
 
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง เรื่อง แจ้งการปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเ [ 24 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำใบประกาศเกียรติคุณ ตามโครงการฝึกอบรมเสริมสร [ 24 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 0 
 
อบต.อ่างทอง เผยแพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง [ 8 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 76 
อบต.คลองน้ำไหล ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการจัดการแข่งขันกีฬาปรองดองสมานฉันท์ต้านภั [ 1 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 5 
อบต.คลองน้ำไหล โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ ต้ [ 1 เม.ย. 2566 ]    อ่าน 3 
ทต.ท่าพุทรา ประกาศราคากลางงานก่อสร้างลานพื้น คสล.บริเวณข้างสนามฟุตซอลด้านทิศตะวันตก หมู่ที่ [ 31 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 5 
ทต.ประชาสุขสันต์ อากาศร้อนแดดแรงจัด ระวัง! ฮีทสโตรก เสี่ยงเสียชีวิต [ 31 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 5 
ทต.ประชาสุขสันต์ การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ [ 31 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
ทต.ประชาสุขสันต์ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนร [ 31 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
ทต.ประชาสุขสันต์ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย [ 31 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
ทต.ประชาสุขสันต์ โครงการฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนตำบลประชาสุขสันต์ (วันแรก) [ 31 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
ทต.ประชาสุขสันต์ โครงการฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนตำบลประชาสุขสันต์ (วันที่ 2) [ 31 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
ทต.ลานกระบือ โครงการฝึกอบรมสุขาภิบาลอาหาร และอาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 5 
ทต.ลานกระบือ [ 31 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
ทต.คลองลานพัฒนา พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่บัณฑิตน้อย [ 31 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
ทต.ไทรงาม นโยการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy [ 31 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
ทต.ไทรงาม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขยายท่อเมนส่งน้ำประปา หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 ตำบ [ 31 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 6 
อบต.วังไทร โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 [ 31 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
ทต.สลกบาตร ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนเทศบาลตำบลสลกบาตร ครั้งที่ [ 31 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 54 
อบต.บ่อถ้ำ ประกาศลักษณะของฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลาก (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2565 [ 31 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.บ่อถ้ำ ประกาศให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา (ฉบับที [ 31 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
ทต.สลกบาตร ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพ [ 31 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 64 
   
 
   
 
วัดเทวาพิทักษ์(วัดสระแห้ง)
บ้านคุยมะม่วง
วัดเกาะสีเสียด
 

   
บริการ ส่งเอกสารไปต่างประเทศ (14 พ.ค. 2565)    อ่าน 78  ตอบ 0  
รางวัลที่ 1 อยู่กับมังกรฟ้า 7 ใบ 42ล้าน รู้ยัง (16 ต.ค. 2564)    อ่าน 134  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.โนนพลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร เปิดให้บริการแล้วค่ะ (28 ก.ค. 2564)    อ่าน 10393  ตอบ 18  
 
กพ 0023.4/ว 625 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพการบริหารงานขององค์กร  [ 2 ก.พ. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว 627 บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง รายการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรป  [ 2 ก.พ. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว 629 ขอความอนุเคราะห์พิจารณาสนับสนุนพื้นที่สำหรับจำหน่ายผลิตภัณฑ์ (ดู : 6)  [ 2 ก.พ. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว 628 การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิ  [ 2 ก.พ. 2566 ]  
กพ 0023.5/ว 615 โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามม  [ 1 ก.พ. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว 609 ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 3  [ 1 ก.พ. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว 620 ขอความร่วมมือเผยแพร่เล่มรวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้  [ 1 ก.พ. 2566 ]  
กพ 0023.5/ว 607 แจ้งเลขที่โอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่  [ 31 ม.ค. 2566 ]  
กพ 0023.3/ว 0092 การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2566 (ดู : 0)  [ 30 ม.ค. 2566 ]  
กพ 0023.5/ว 96 แจ้งโอนเงินรายได้ ประจำเดือนธันวาคม 2565 (ดู : 20)  [ 30 ม.ค. 2566 ]  
วัสดุทำจากยางรถเก่า
   
       
 
 


อบต.ปางตาไว จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถน้ำเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มี.ค. 2566 ]


อบต.หนองหลวง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มี.ค. 2566 ]


อบต.โป่งน้ำร้อน จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมกรอง รถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน นข 1954 กพ [ 30 มี.ค. 2566 ]


อบต.คลองน้ำไหล ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ จำนวน 4 ระ [ 30 มี.ค. 2566 ]


ทม.กำแพงเพชร ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสมพันธ์กำแพงเพชร ปี 2566 โดยวิธีเฉ [ 29 มี.ค. 2566 ]


อบต.ทรงธรรม ซื้อเสื้อนักกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุตำบลทรงธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2566 ]


อบต.ทรงธรรม ซื้อเสื้อนักกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำตำบลทรงธรรม ประจำปีงบประมา [ 29 มี.ค. 2566 ]


อบต.ทรงธรรม จ้างเช่าเหมายานพาหนะโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง ตามโครงการลดขยะและลดปัญหาสิ่งแวดล [ 29 มี.ค. 2566 ]


อบต.ถาวรวัฒนา โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 2 บ้านถนนใหญ่ [ 29 มี.ค. 2566 ]


อบต.ถาวรวัฒนา โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงาน อบต. [ 29 มี.ค. 2566 ]


ทต.ทุ่งทราย ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2566 ]


ทต.คลองพิไกร จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินเปลี่ยนยางรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน [ 29 มี.ค. 2566 ]


อบต.นครชุม ซื้อวัสดุสำหรับโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ [ 29 มี.ค. 2566 ]


อบต.บ่อถ้ำ จ้างเหมาเครื่องเสียง ตามโครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 29 มี.ค. 2566 ]


อบต.บ่อถ้ำ จ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๐ บ้านเนินยางงาม (สายสี่แยกหมู่ที่ [ 29 มี.ค. 2566 ]


อบต.คลองสมบูรณ์ ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,40 [ 29 มี.ค. 2566 ]


ทต.คลองลานพัฒนา จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง (สายแยกคลองมอเจริญ) หมู่ที่ ๑๐ บ้านทะเลพัฒนา ตำบลคลองลานพั [ 29 มี.ค. 2566 ]


ทต.ลานกระบือ จ้างออกแบบโรงจอดรถและซ่อมบำรุงรถ ภายในเทศบาลตำบลลานกระบือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2566 ]


อบต.โพธิ์ทอง จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถขุดตีนตะขาบ ยี่ห้อ KOBELCO ทะเบียน ตค 1969 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2566 ]


อบต.คลองน้ำไหล ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2566 ]
 
 
E-Service
 
คำร้องแจ้งซ่อม
ไฟฟ้าสาธารณะ
คำร้องขอความอนุเคราะห์
น้ำอุปโภค-บริโภค
 
 


 
 
 
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากน [ 23 มี.ค. 2566 ]ซื้อไมค์ประชุมไร้สาย จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 22 มี.ค. 2566 ]ซื้อเครื่องเสียงจำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มี.ค. 2566 ]จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จากลานตากข้าวถึงนานาย [ 20 มี.ค. 2566 ]จ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังจากบ้านนางสมคว [ 17 มี.ค. 2566 ]จ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังจากนานายลิ สัง [ 17 มี.ค. 2566 ]จ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง จากทางหลวงชนบ [ 17 มี.ค. 2566 ]จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังจากนานายสุ [ 31 ม.ค. 2566 ]จ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังจากนานายโกมินท [ 31 ม.ค. 2566 ]จ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังจากทางหลวงชนบท [ 31 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (สนง.ปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สนง.ปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจา [ 30 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณทางแยกโชคชัย [ 30 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธี [ 27 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ [ 27 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำอาคารสำนักงานและอาคารหอประชุ [ 27 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายตัวเต็มวัยในหมู่บ้านข [ 20 ม.ค. 2566 ]จ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังจากนานายแดง คำ [ 18 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาโครงการติดตั้งการ์ดเรลถนนสายบ้านอินทรานุสร [ 18 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง จำนวน ๑๐ รายาการ โดยวิธีเ [ 17 ม.ค. 2566 ]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ย. 2552
สายตรงนายก
โทร : 088-1714087
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170โทรศัพท์ : 055-741-932 โทรสาร : 055-741-932
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง
จำนวนผู้เข้าชม 6,099,868 เริ่มนับ 1 ก.ย. 2552 จัดทำโดย : NAXsolution
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10