หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง
ยินดีต้อนรับสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง
ตำบลโนนพลวง สร้างชุมชนเข้มแข็ง อย่างมั่นคง มั่งคั่ง พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
อย่างยั่งยืน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สถานีอนามัยบ้านอินทรานุสรณ์
ประชาชนในตำบลได้รับการดูแล
เอาใจใส่ในสุขภาพทุกคน
โรงเรียนรัฐวิทยา 16 ต.โนนพลวง
การส่งเสริมการศึกษา
เพื่ออนาคตของเยาวชน
วัดฟากทุ่ง ต.โนนพลวง จ.กำแพงเพชร
หลวงพ่อเพชร
หลวงพ่อพลอย

ณ วัดฟากทุ่ง จ.กำแพงเพชร
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง
ต.โนนพลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 17130
1
2
3
4
5
องค์การบริหาร่ส่วนตำบลโนนพลวง ยินดีต้อนรับผู้เข้าชมเว็บไซต์ทุกท่าน


จัดกิจกรรมมอบสิ่งของบริโภค ให้แก่ประชาชนตำบลโนนพลวง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากก [ 21 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 3 


กิจกรรมมอบสิ่งของบริโภค ให้แก่ประชาชนตำบลโนนพลวง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการแ [ 20 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 3 


โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สม [ 19 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 3 
 
แจ้งแนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด  [ 1 มิ.ย. 2563 ]
ขอข้อมูลรายชื่อครูผู้สอนวิชาภาษาไทย เพื่อพัฒนาเป็นครูผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย ด่วนมาก  [ 1 มิ.ย. 2563 ]
แนวทางการเสนอโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ด่วนที่สุด  [ 1 มิ.ย. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 1 มิ.ย. 2563 ]
การรายงานเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ รายการเงินเดือนและค่าจ้างประจำ และเงินอุดหนุนที่กำหนดวัตถุประสงค์รายการค่าเช่าบ้าน และค่าการศึกษาของบุตร เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณไตรมาสที่ 4  [ 29 พ.ค. 2563 ]
หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด  [ 29 พ.ค. 2563 ]
การปรับเปลี่ยนการใช้คลื่นความถี่ ๔๒๐.๒๐๐ MHz เพื่อการเชื่อมโยงสำหรับการกระจายเสียงตามสาย(หอกระจายข่าวไร้สาย) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 29 พ.ค. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 4 จำนวน 3 เดือน (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2563) ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน (เดือนกรกฎาคม -เดือนสิงหาคม 2563) ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 4 จำนวน 2 เดือน (เดือนกรกฎาคม - เดือนสิงหาคม 2563) ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์แจ้งการขยายกลุ่มเป้าหมายการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
ขอเชิญชวนเด็กและเยาวชนร่วมส่งผลงาน บทความ/เรียงความ หัวข้อ "วัฒนธรรมการใช้ชีวิตร่วมกับ COVID - 19" [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
การนิเทศ กำกับ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 29 พ.ค. 2563 ]
แจ้งแนวทางปฏิบัติในการรับพันธบัตรเป็นหลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญา ด่วนที่สุด  [ 29 พ.ค. 2563 ]
เร่งรัดดำเนินการสำรวจปัญหาและความต้องการ กรณีสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่รับถ่ายโอนภารกิจมาจากกรมชลประทาน ที่มีอายุการใช้งานนานและอยู่ในสภาพชำรุดเกินกว่าที่จะซ่อมบำรุงรักษา ด่วนที่สุด  [ 29 พ.ค. 2563 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
การสำรวจค่าเช่าบ้านของบุคลากรในสังกัด ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [แบบฟอร์มฯ]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2563) เพิ่มเติม [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 พ.ค. 2563 ]
การนำรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ มาจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... ด่วนที่สุด  [ 28 พ.ค. 2563 ]
การดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 พ.ค. 2563 ]
 
 
 
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานด้านงานช่าง ประจำเดือน มิถุนา [ 27 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาคนงานจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในตำบลโนนพลวง ประจำเดือน [ 27 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 0 
 
อบต.ท่าขุนราม มอบเงินค่าจัดการศพผู้เสียชีวิตจากเหตุวาตภัย [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.สักงาม [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.บึงทับแรต ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านบึงสว่างอารมณ์ [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.บึงทับแรต ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านบึงทับแรต [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ท่าขุนราม การดำเนินการตัดต้นไม้ที่ทับบ้านเรือนประชาชน จากเหตุวาตภัย [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.วังไทร ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ตำบลวังไทร ครั้งที่ 4 [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.โพธิ์ทอง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง เรื่อง ใช้จ่ายเงินสะสม (ครั้งที่ 3) ประจำปีง [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ท่าขุนราม การดำเนินการสำรวจความเสียหายจากเหตุ วาตภัย [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 8 
ทต.ประชาสุขสันต์ งานจัดเก็บรายได้ ออกพื้นที่บริการ หมู่ 10 บ้านพรานอบ และหมู่ที่ 11 บ้านบัวทอง [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.โพธิ์ทอง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง เรื่อง จ่ายเงินทุนสำรองสะสม (ครั้งที่ 1) ประ [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ท่าขุนราม การแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการและเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
ทม.หนองปลิง ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการโฆษณาของเอกชนผู้จำหน่ายเตาเผาขยะซึ่งกล่าวอ้าง เตาเผาขยะได [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.บึงทับแรต ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.บึงทับแรต ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพ [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.บึงทับแรต ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมตอบแบบสำรวจการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (E [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.บึงทับแรต ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมตอบแบบสำรวจการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.โนนพลวง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 3 [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 10 
อบต.มหาชัย [ 2 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ประกาศเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างดำเนินกา [ 1 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
   
 
   
 

บ้านคุยมะม่วง

วัดฟากทุ่ง

สระประมงโนนพลวง
 

   
เว็บไซต์ อบต.โนนพลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร เปิดให้บริการแล้วค่ะ (10 ต.ค. 2562)    อ่าน 9861  ตอบ 18  
ประชาสัมพันธ์ ปรองดอง (23 มิ.ย. 2560)    อ่าน 790  ตอบ 0  
ประชาสัมพันธ์ ปรองดอง clip9 (20 มิ.ย. 2560)    อ่าน 2070  ตอบ 0  
 
กพ 0023.5/ว 265 ขอให้ตรวจสอบและยืนยันรายการทรัพย์สินของกรมจังหวัดกำแพงเพชร/กลุ่มจังหวัด [ 1 มิ.ย. 2563 ]     
กพ 0023.1/ว 2696 ซักซ้อมแนวทางดำเนินโครงการฌแลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภ [ 29 พ.ค. 2563 ]     
กพ 00230.3/ว 2695 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไ [ 29 พ.ค. 2563 ]     
กพ 00230.3/ว 2694 ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการกระตุ้นเศรษ [ 29 พ.ค. 2563 ]     
กพ 0023.5/5226 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดห [ 29 พ.ค. 2563 ]     
กพ 00230.3/ว 2123 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทา [ 29 พ.ค. 2563 ]     
กพ 00230.3/ว 2680 แนวทางการเสนอโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจ [ 29 พ.ค. 2563 ]     
กพ 0023.4/ว 2660 การมอบอำนาจให้นายอำเภอปฏิบัติราชการแทน  [ 28 พ.ค. 2563 ]     
กพ 0023.5/ว 259 ส่งรายละเอียดการโอนเงินรายได้ ประจำเดือนเมษายน 2563 [ 27 พ.ค. 2563 ]     
กพ 0023.5/ว258 บัญชีนวัตกรรมไทย [ 27 พ.ค. 2563 ]     

ดอกไม้จันทน์
   
       


 
 
 
 


ซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ฉีดวัคซีน ตามโครงการสัตว์ปลอดโ [ 7 พ.ค. 2563 ]จ้างโครงการย้ายซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจ [ 5 พ.ค. 2563 ]จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๙๐๗๒ ก [ 28 เม.ย. 2563 ]ซื้อต้นไม้และดินรองก้นหลุม ตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟ [ 28 เม.ย. 2563 ]จ้างเหมาตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติแล [ 28 เม.ย. 2563 ]จ้างโครงการย้ายซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจ [ 24 เม.ย. 2563 ]จ้างเหมาพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายตัวเต็มวัยในหมู่บ้านข [ 23 เม.ย. 2563 ]ซื้อซื้อสารเคมีเดลต้าเมทรินและทรายเคลือบสารทีมีฟอส [ 17 เม.ย. 2563 ]จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถตักหน้าขุดหลัง (JCB) หมายเลขท [ 17 เม.ย. 2563 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานกองคลังจำนวน ๑๕ รายการ โดย [ 16 เม.ย. 2563 ]จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศจำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธ [ 16 เม.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์จำนวน ๒ รายการ โดย [ 15 เม.ย. 2563 ]จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถขยะ ทะเบียน ๘๒-๓๕๔๒ กำแพงเพชร โ [ 10 เม.ย. 2563 ]จ้างเหมาทำป้ายไวนิล รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจ [ 9 เม.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุในการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเ [ 3 เม.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุในการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเ [ 3 เม.ย. 2563 ]จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโร [ 30 มี.ค. 2563 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากโรงสีชุมชนถึงวัดคุย [ 27 มี.ค. 2563 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากโรงสีชุมชนถึงวัดคุย [ 23 มี.ค. 2563 ]ซื้อแอลกอฮอล์เจลทำความสะอาดมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2563 ]

 
 
 
 
 

 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ย. 2552
สายตรงนายก
โทร : 088-171-4087
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170โทรศัพท์ : 055-741-932 โทรสาร : 055-741-932
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง
จำนวนผู้เข้าชม 2,671,614 เริ่มนับ 1 ก.ย. 2552 จัดทำโดย : NAXsolution
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10