หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง
ยินดีต้อนรับสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง
ตำบลโนนพลวง สร้างชุมชนเข้มแข็ง อย่างมั่นคง มั่งคั่ง พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
อย่างยั่งยืน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สถานีอนามัยบ้านอินทรานุสรณ์
ประชาชนในตำบลได้รับการดูแล
เอาใจใส่ในสุขภาพทุกคน
โรงเรียนรัฐวิทยา 16 ต.โนนพลวง
การส่งเสริมการศึกษา
เพื่ออนาคตของเยาวชน
วัดฟากทุ่ง ต.โนนพลวง จ.กำแพงเพชร
หลวงพ่อเพชร
หลวงพ่อพลอย

ณ วัดฟากทุ่ง จ.กำแพงเพชร
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง
ต.โนนพลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 17130
1
2
3
4
5
องค์การบริหาร่ส่วนตำบลโนนพลวง ยินดีต้อนรับผู้เข้าชมเว็บไซต์ทุกท่าน


แจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดการออกสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัข - แมว ในพื้นที่ตำบลโนนพลวง [ 19 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 5 


จัดกิจกรรมมอบสิ่งของบริโภค ให้แก่ประชาชนตำบลโนนพลวง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากก [ 21 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 18 


กิจกรรมมอบสิ่งของบริโภค ให้แก่ประชาชนตำบลโนนพลวง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการแ [ 20 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 22 
 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/9799-9874 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ก.ค. 2563 ]
โครงการอบรมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพ สสวท. ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2001 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ก.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกาาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/9899-9974 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ก.ค. 2563 ]
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6 สน.บถ.  [ 8 ก.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/9787-9798 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ก.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ เพิ่มเติม (เดือนกรกฎาคม 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/9764-9767 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ก.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/9883 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ก.ค. 2563 ]
วันงดดื่มสุราแห่งชาติ กสธ. มท 0819.2/ว1992  [ 3 ก.ค. 2563 ]
แนวทางการดำเนินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนและการสนับสนุนอาหารกลางวันในโรงเรียน รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3903 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 3 ก.ค. 2563 ]
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดเทศบาลที่รับผิดชอบงานด้านกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน กีฬา และนันทนาการ ประจำปี พ.ศ. 2563 กศ. มท 0816.5/ว1991  [ 3 ก.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว1978 [บัญชีรายชื่อ (รายเก่า)] [บัญชีรายชื่อ (รายใหม่)] [บัญชีสรุป อปท]  [ 3 ก.ค. 2563 ]
การตอบแบบสอบถามการเปิดสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1977 [แบบสอบถาม]  [ 3 ก.ค. 2563 ]
การประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล สน.บถ. มท 0809.2/ว1971  [ 3 ก.ค. 2563 ]
การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.2/ว89  [ 3 ก.ค. 2563 ]
แจ้งกำหนดการอบรมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 4 และโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยา) สน.บถ. มท 0809.4/ว1960  [ 3 ก.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1928 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 2 ก.ค. 2563 ]
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง กค. มท 0803.3/ว1957  [ 2 ก.ค. 2563 ]
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 2 ก.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 สน.บถ. มท 0809.4/ว1907  [ 2 ก.ค. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์สำรวจความพร้อมของ อบต.กับการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม อปท. (EHA) กสว. มท 0820.2/ว1942 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.ค. 2563 ]
 
 
 
 
   
ตอบแบบประเมินความพึงพอใจและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่อการดำเนินงานกองทุนหลักประกัน [ 9 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 0 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาห [ 9 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 2 
 
อบต.ปางตาไว ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ [ 9 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ปางตาไว จ้างเหมายทำป้ายไวนิลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร [ 9 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ปางตาไว ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติไฟเบอร์กลาส รัชกาลที่ 10 [ 9 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ปางตาไว จ้างเหมาทำป้ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช [ 9 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ปางตาไว จ้างเหมาเตรียมพื้นที่ปลูกหญ้าแฝกและตกแต่งสถานที่ โครงการปลูกหญ้าแฝก ประจำปีงบประ [ 9 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ปางตาไว จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการปลูกหญ้าแฝก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 9 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ปางตาไว ซื้อวัสดุอุปกรณ์ วัตถุดิบ จำนวน 15 รายการ [ 9 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ปางตาไว โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลานตาก หมู่ที่ 4 บ้านปางตาไว [ 9 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ปางตาไว โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลานตาก หมู่ที่ 4 บ้านปางตาไว [ 9 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ปางตาไว โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเลี่ยงเมือง หมู่ที่ 5 บ้านตากฟ้า [ 9 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ปางตาไว โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยางแบะ หมู่ที่ 9 บ้านเพชรมงคล [ 9 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ปางตาไว โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยผู้ว่าฯ หมู่ที่ 3 บ้านเพชรเจริญ [ 9 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ปางตาไว โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวงศ์เขาทอง-กลุ่มหลังเขา หมู่ 11บ้านใหม่วงศ [ 9 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.สักงาม รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 9 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ข่าวประชาสัมพันธ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขากำแพงเพชร แจ [ 9 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทม.หนองปลิง เจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรม ความโปร่งใส การป้องกันการทุจริตของเทศบาลเมืองหนองปลิง [ 9 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.บ่อถ้ำ ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกคลองห้วยทราย หมู่ที่ 6 บ้านหนองยาง ตำบลบ่อถ้ำ [ 9 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.บ่อถ้ำ ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกคลองสายข้างวัดใหม่ส่องตาแล หมู่ที่ 12 บ้านส่องตาแล ต [ 9 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.บ่อถ้ำ ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกคลองสายหลัง รพ.สต.ส่องตาแล หมู่ที่ 12 บ้านส่องตาแล ต [ 9 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.บ่อถ้ำ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-25 [ 9 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
   
 
   
 

บ้านคุยมะม่วง

วัดฟากทุ่ง

สระประมงโนนพลวง
 

   
เว็บไซต์ อบต.โนนพลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร เปิดให้บริการแล้วค่ะ (10 ต.ค. 2562)    อ่าน 9879  ตอบ 18  
ประชาสัมพันธ์ ปรองดอง (23 มิ.ย. 2560)    อ่าน 803  ตอบ 0  
ประชาสัมพันธ์ ปรองดอง clip9 (20 มิ.ย. 2560)    อ่าน 2076  ตอบ 0  
 
กพ 00230.3/ว 3286 คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 [ 8 ก.ค. 2563 ]     
กพ 0023.5/6575 แจ้งโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด [ 8 ก.ค. 2563 ]     
กพ 0023.5/ว3294 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท [ 8 ก.ค. 2563 ]     
กพ 00230.3/ว 3285 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 5/2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]     
กพ 0023.5/ว3293 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษ [ 8 ก.ค. 2563 ]     
กพ 0023.5/ว 326 บัญชีนวัตกรรมไทย [ 2 ก.ค. 2563 ]   
กพ 00230.3/ว 3209 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาปฐมวัยต้นแบบทักษะ EF เพื่อส [ 1 ก.ค. 2563 ]   
กพ 00230.3/ว 3193 การดำเนิการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  [ 30 มิ.ย. 2563 ]   
กพ 00230.3/ว 3122 ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้งาน แอปพลิเคชั่น พ้นภัย [ 30 มิ.ย. 2563 ]   
กพ 0023.5/ว 3164 1-การจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ปฏิบ [ 30 มิ.ย. 2563 ]   

ดอกไม้จันทน์
   
       


 
 
 
 


จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล. ทางข้ามบริเวณนา [ 8 ก.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างพฤติก [ 8 ก.ค. 2563 ]จ้างจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรั [ 8 ก.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ตามโครงการส่งเสริมลด [ 3 ก.ค. 2563 ]จ้างจ้างเหมาพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายตัวเต็มวัยในหมู่บ [ 30 มิ.ย. 2563 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างโครงการพัฒนาค [ 29 มิ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพา [ 26 มิ.ย. 2563 ]ซื้อเครื่องพิมพ์จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเ [ 26 มิ.ย. 2563 ]ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 26 มิ.ย. 2563 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์และยูเอชที ของโรงเร [ 24 มิ.ย. 2563 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ และยูเอชที ของศูนย [ 24 มิ.ย. 2563 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์และยูเอชที ของโรงเร [ 24 มิ.ย. 2563 ]จ้างโครงการขุดลอกคลองจากนานางสายรุ้ง พงษ์สำราญ ถึง [ 18 มิ.ย. 2563 ]จ้างโครงการขุดลอกคลองจากไร่นายรั้ง เจนจบ ถึงเขตติด [ 18 มิ.ย. 2563 ]จ้างโครงการขุดลอกคลองจากถนนลาดยางสายลานกระบือ - วั [ 18 มิ.ย. 2563 ]จ้างโครงการขุดลอกคลองจากประตูน้ำคลองห้วยใหญ่ ถึงนา [ 18 มิ.ย. 2563 ]จ้างโครงการขุดลอกคลองจากถนนลาดยางสายลานกระบือ - วั [ 16 มิ.ย. 2563 ]จ้างโครงการขุดลอกคลองจากประตูน้ำคลองห้วยใหญ่ ถึงนา [ 16 มิ.ย. 2563 ]จ้างโครงการขุดลอกคลองจากนานางสายรุ้ง พงษ์สำราญ ถึง [ 16 มิ.ย. 2563 ]ซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 15 มิ.ย. 2563 ]

 
 
 
 
 

 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ย. 2552
สายตรงนายก
โทร : 088-171-4087
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170โทรศัพท์ : 055-741-932 โทรสาร : 055-741-932
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง
จำนวนผู้เข้าชม 2,734,682 เริ่มนับ 1 ก.ย. 2552 จัดทำโดย : NAXsolution
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10