หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง
ยินดีต้อนรับสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง
ตำบลโนนพลวง สร้างชุมชนเข้มแข็ง อย่างมั่นคง มั่งคั่ง พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
อย่างยั่งยืน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สถานีอนามัยบ้านอินทรานุสรณ์
ประชาชนในตำบลได้รับการดูแล
เอาใจใส่ในสุขภาพทุกคน
โรงเรียนรัฐวิทยา 16 ต.โนนพลวง
การส่งเสริมการศึกษา
เพื่ออนาคตของเยาวชน
วัดฟากทุ่ง ต.โนนพลวง จ.กำแพงเพชร
หลวงพ่อเพชร
หลวงพ่อพลอย

ณ วัดฟากทุ่ง จ.กำแพงเพชร
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง
ต.โนนพลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170
1
2
3
4
5
องค์การบริหาร่ส่วนตำบลโนนพลวง ยินดีต้อนรับผู้เข้าชมเว็บไซต์ทุกท่าน


จัดทำโครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา [ 6 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 31 


โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กฎหมายใกล้ตัว สิทธิและหน้าที่ของประชาชน องค์การบริหารส่ [ 28 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 15 


นำเสนอผลการขับเคลื่อนชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 28 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 25 


เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ณ ศูนย์การเรียนรู้ชมชนต้นแบบบ้านคุยมะม่วง [ 27 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 17 


เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบบ้านคุยมะม่วง [ 24 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 18 


โครงการฝึกอบรมพัฒนามาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 18 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 69 


กิจกรรมเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของ อบต.โนนพลวง ผู [ 26 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 45 


โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี2565 [ 26 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 185 
 
สรุปผลโครงการอบรมสัมมนาเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.2/ว2977  [ 23 ก.ย. 2565 ]
การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายปี (มฝ.1) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3009 [เอกสารแนบ]  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัย กสว. มท 0820.2/ว3011 [เอกสารแนบ]  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 กต. มท 0818.2/ว2975  [ 23 ก.ย. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2992  [ 23 ก.ย. 2565 ]
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3007 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ขอให้เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2565/66 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2984  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 16 กศ. มท 0816.3/ว2988  [ 23 ก.ย. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ได้รับการถ่ายโอนจากกระทรวงสาธารณสุข สน.คท. มท 0808.4/ว2983  [ 22 ก.ย. 2565 ]
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กพร. มท 0812/ว2967  [ 22 ก.ย. 2565 ]
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า) กพส. มท 0810.8/ว2966  [ 22 ก.ย. 2565 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.7/ว2979 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2565 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2978  [ 22 ก.ย. 2565 ]
แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น กต. มท 0818.2/ว2974  [ 22 ก.ย. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2970  [ 22 ก.ย. 2565 ]
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว2969  [ 22 ก.ย. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์การอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กศ. มท 0816.2/ว2976  [ 22 ก.ย. 2565 ]
การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายเดือน (มฝ.2) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2953 [บัญชีแนบท้าย]  [ 21 ก.ย. 2565 ]
ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา (DLA AWARD 2022) ประจำปีงบประมาณ 2565 และแจ้งกำหนดการรับรางวัล ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2958 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 21 ก.ย. 2565 ]
ขอส่งสำเนาแผนการตรวจสอบ ตบ. มท 0805.4/ว6928  [ 21 ก.ย. 2565 ]
 
 
 
 
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้โชว์ จำ [ 19 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 0 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าม่านพร้ [ 19 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 2 
 
อบต.คลองน้ำไหล ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างราง [ 29 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 20 
ทม.หนองปลิง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยข้าราชการหรือพนักงานส่วนท [ 26 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 17 
ทม.กำแพงเพชร กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำ [ 24 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
ทม.กำแพงเพชร เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ [ 24 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.ท่าพุทรา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงหลังคาห้องประชุมใหญ่อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.ลานกระบือ โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เทศบาลตำบลลานกระบือ [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 4 
ทต.ลานกระบือ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีภาวะพึ่งพิง และแก้ไขปัญหาจากภาวะข้อเข่าเสื่อมในผู้สู [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 17 
อบต.หนองทอง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทอง สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่ใช้ในการขอรับค่าเบี้ยปรับแล [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 6 
ทม.ปางมะค่า นายกเทศมนตรีเมืองปางมะค่าเปิดโครงการในพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 25 [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 21 
ทม.ปางมะค่า นายกเทศมนตรีเมืองปางมะค่า เปิดโครงการในพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2 [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 18 
อบต.หนองทอง ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองทอง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566 - 2570) [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 3 
ทม.กำแพงเพชร ตัดต้นไม้ ดูแลทางสาธารณะ [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.อ่างทอง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเส [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
ทม.กำแพงเพชร ติดตั้งโคมไฟ LED [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 5 
ทม.หนองปลิง โครงการก่อสร้างถนนลูกรังจากบ้านนายคนึง วรศิลป์ ถึงบ้านนายชนประชา ชาญเชี่ยว หมู่ท [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 2 
ทม.หนองปลิง โครงการขุดลอกคลองเหนือสะพานบึงหนองสะแก หมู่ที่ ๔ บ้านเกาะสะบ้า [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.ป่าพุทรา ประการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง 1074 ส [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 4 
ทต.ลานกระบือ โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เทศบาลตำบลลานกระบือ [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.สักงาม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรี [ 23 ก.ย. 2565 ]    อ่าน 1 
   
 
   
 

วัดเทวาพิทักษ์(วัดสระแห้ง)

บ้านคุยมะม่วง

วัดเกาะสีเสียด
 

   
บริการ ส่งเอกสารไปต่างประเทศ (14 พ.ค. 2565)    อ่าน 29  ตอบ 0  
รางวัลที่ 1 อยู่กับมังกรฟ้า 7 ใบ 42ล้าน รู้ยัง (16 ต.ค. 2564)    อ่าน 76  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.โนนพลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร เปิดให้บริการแล้วค่ะ (28 ก.ค. 2564)    อ่าน 10310  ตอบ 18  
 
กพ 0023.3/ว 4424 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง การ  [ 23 ก.ย. 2565 ]    
กพ 0023.3/ว 4422 การลดและการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 23)  [ 23 ก.ย. 2565 ]    
กพ 0023.3/ว 4425 ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดู : 7)  [ 23 ก.ย. 2565 ]    
กพ 0023.5/ว 447 แจ้งโอนเงินรายได้ (ดู : 51)  [ 22 ก.ย. 2565 ]    
กพ 0023.5/ว 4400 โอนเงินค่าปรับตามพระราชบัญญัติจราจรให้กับอบค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 25)  [ 21 ก.ย. 2565 ]    
กพ 0023.5/ว 443 แจ้งโอนจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเ  [ 20 ก.ย. 2565 ]    
กพ 0023.3/ว 4330 สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดห  [ 16 ก.ย. 2565 ]  
กพ 0023.3/ว 4328 ขอเชิญร่วมงานแข่งขันทักษะทางวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าภาพระดับประเทศ แ  [ 16 ก.ย. 2565 ]  
กพ 0023.3/ว 4329 แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้การศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี (อายุ 2 -  [ 16 ก.ย. 2565 ]  
กพ 0023.3/ว 4309 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนั  [ 15 ก.ย. 2565 ]  

วัสดุทำจากยางรถเก่า
   
       
 
 


ทม.กำแพงเพชร จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน ๖๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2565 ]


ทต.ท่าพุทรา ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2565 ]


ทต.ท่าพุทรา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2565 ]


ทต.ท่าพุทรา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2565 ]


ทต.ท่าพุทรา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล) กองช่าง โดยวิธีเฉ [ 23 ก.ย. 2565 ]


ทต.ท่าพุทรา จ้างปรับปรุงหลังคาห้องประชุมใหญ่อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าพุทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 23 ก.ย. 2565 ]


ทม.ปางมะค่า ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2565 ]


อบต.ยางสูง ซื้อสายดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2565 ]


อบต.ยางสูง ซื้อสายดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2565 ]


อบต.ยางสูง ซื้อสายดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2565 ]


อบต.สลกบาตร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ [ 23 ก.ย. 2565 ]


อบต.หนองไม้กอง จ้างขุดลอกดินเลนและกำจัดวัชพืช สายคลองหลังวัดหนองไม้กอง (เพื่อเร่งระบายน้ำท่วมพื [ 23 ก.ย. 2565 ]


ทต.ระหาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ [ 23 ก.ย. 2565 ]


ทต.ระหาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ [ 23 ก.ย. 2565 ]


ทต.ระหาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ.19-008 สายเลียบคลอง [ 23 ก.ย. 2565 ]


อบต.อ่างทอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสสายทาง กพ [ 23 ก.ย. 2565 ]


อบต.มหาชัย ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โซฟารับแขก พร้อมโต๊ะกลางไม้จริง จำนวน 3 ชุด) โดยวิธีเฉพาะเ [ 23 ก.ย. 2565 ]


อบต.มหาชัย ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ปั้นน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ ขนาด 250 w พร้อมถังเก็บน้ำบนดิ [ 23 ก.ย. 2565 ]


อบต.มหาชัย จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 2,7,10,12 ตำบลมหาชัย อำเภอไทรงาม จังหวัด [ 23 ก.ย. 2565 ]


อบต.วังควง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนบดอัดลูกรังพร้อมบดอัดแน่นคลองแม่ระกาฝั่งซ้าย หมู่ที่ 9 บ้า [ 23 ก.ย. 2565 ]
 
 
E-Service
 
คำร้องแจ้งซ่อม
ไฟฟ้าสาธารณะ
คำร้องขอความอนุเคราะห์
น้ำอุปโภค-บริโภค
 
 


 
 
 
 


ซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจ [ 19 ก.ย. 2565 ]ซื้อตู้โชว์ จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ขนาด ๒๐๐ ซีซี ตรานมโรง [ 15 ก.ย. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ขนาด ๒๐๐ ซีซี ตรานมโรง [ 15 ก.ย. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ขนาด ๒๐๐ ซีซี ตรานมโรง [ 15 ก.ย. 2565 ]ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ขนาด ๒๐๐ ซีซี ตราน [ 15 ก.ย. 2565 ]ซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๒ จอ โดยวิธีเฉ [ 15 ก.ย. 2565 ]ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA จำนวน [ 15 ก.ย. 2565 ]ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๔ [ 15 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายตัวเต็มวัยในหมู่บ้านข [ 13 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 8 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมสายไฟฟ้าภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล [ 8 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาจัดทำผ้าคลุมโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด จำนวน [ 6 ก.ย. 2565 ]จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้านจากบ้า [ 6 ก.ย. 2565 ]จ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. สายบ้านเกาะสีเสียด - บ [ 5 ก.ย. 2565 ]ซื้อไมค์แบบไร้สาย จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๖ [ 2 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ (กองช่าง) โด [ 30 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึดอบรม โครงการส่งเสริมปรัชญา [ 26 ส.ค. 2565 ]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เริ่มนับ วันที่ 1 ก.ย. 2552
สายตรงนายก
โทร : 088-1714087
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170โทรศัพท์ : 055-741-932 โทรสาร : 055-741-932
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง
จำนวนผู้เข้าชม 5,560,559 เริ่มนับ 1 ก.ย. 2552 จัดทำโดย : NAXsolution
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10